Sindikalno predstavništvo, socijalni dijalog i zaštita na radu

Created with Sketch.

Sindikalno predstavništvo, socijalni dijalog i zaštita na radu

U Varaždinu na Geološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, posljednjom u nizu od ukupno 24 radionice održane od Dubrovnika do Vukovara uspješno je završena edukacija članova sindikata, radničkih vijeća i povjerenika radnika za zaštitu na radu  iz javnih službi na temu  "Sindikalno predstavništvo ,socijalni dijalog i zaštita na radu".

Radionice su održane kao dio cjelovitog projekta Europskog socijalnog fonda iz poziva „Jačanje socijalnog dijaloga – faza III“, „Doprinos tripartitnom socijalnom dijalogu – Perspektive tržišta rada“ , kojeg je nositelj reprezentativna sindikalna središnjica; Matica hrvatskih sindikata a  partner je Grad Šibenik.

U okviru projekta izrađen su radni materijali  iz područja zaštite na radu i aktivnog sindikalnog predstavništva.

Predavač na radionicama bio je mr. sig. Vitomir Begović, koji je polaznicima prenesao svoje dugogodišnje iskustvo iz rada na različitim zahtjevnim poslovima u privatnom  i javnom sektoru, sindikatu te visokom obrazovanju.

Cilj održanih  radionica je unaprijediti sadržaj i kvalitetu socijalnog dijaloga poslodavca i radničkih predstavnika u području zaštite na radu,osnažiti kadrovske kapacitete sindikata i radničkih predstavnika za razumijevanje i provedbu aktivnosti u zastupanju i ostvarivanju interesa radnika u području zaštite na radu, kao i suradnju s poslodavcem i njegovim predstavnicima ,te stvoriti uvjete za učinkovitost, održivost i kontinuitet socijalnog dijaloga u području zaštite na radu u djelatnostima javnog sektora; predškolskom, osnovnom, srednjem ,visokm obrazovanju i znanosti, zdravstvu, socijalnoj skrbi te bibliotekarstvu. .

Na radionicama se uz izlaganje i brojne primjere iz prakse , razgovoralo  o specifičnim izazovima zaštite na radu u pojedinim djelatnostima javnog sektora , a polaznici  su rješavali  praktične zadatke uz indivudualni i grupni rad, te demonstraciju različitih vježbi u svrhu prevencije bolesti povezanih s radom.

Tijekom svih radionica sudionici su  su iskazali veliki interes za sadržaj radionica i aktivno sudjelovanje, ukazujući na niz problema s kojima se susreću u svojim radnim sredinama vezano za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, ocjenjujući radionice izuzetno potrebnim i korisnim za svoj budući rad i djelovanje u zastupanju prava i interesa radnika te suradnju s poslodavcima i drugim dionicima.

Pored radionica održana su i četiri okrugla stola u Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku na temu "Zašto je ulaganje u zaštitu na radu investicija, a ne trošak ?!, na kojima su uz radničke predstavnike sudjelovali i predstavnici Hrvatske udruge poslodavaca , Državnog inspektorata  i drugi zainteresirani.

Prevedi »