Oscar – Srce sigurnosti

Created with Sketch.

Glasanje za najstručnjaka/inju zaštite na radu!

Nagrada „Oscar - Srce sigurnosti“ priznanje je stručnjaku/inji zaštite na radu koji/a je značajno pridonio/nijela implementaciji ili poboljšanju standarda sigurnosti, zdravlja ili dobrobiti unutar vlastite organizacije ili organizacije klijenta.

Struku je potrebno afirmirati a posebno one pojedince koji svojim predanim radom pridonose inovativnim i poduzetnim rješenjima u području sigurnosti na radu.

Kandidati za nominaciju su stručnjaci za zaštitu na radu koji marljivim radom djeluju kako bi napravili pozitivnu razliku – u nekim slučajevima unutar vlastite organizacije, a u drugim šire u zajednici.

Cilj je poticati i vrednovati ideje, postupke i rješenja kojima se osigurava viši standard sigurnosti, zdravlja i dobrobiti na radu.

Marija Petras Palačić

Uključenost u profesionalne i druge organizacije i uključenost u zajednicu:

Hrvatska udruga za zdravo radno mjesto

Opis kandidatove karijere:

Poslovima zaštite na radu bavi se od 2007. godine kada je kao stručna suradnica radila u Centru za srednjoškolsko obrazovanje odraslih na Visokoj školi za sigurnost, s pravom javnosti. Nakon položenog stručnog ispita iz zaštite na radu obavlja posao stručnjaka zaštite na radu u ovlaštenoj tvrtki Abeceda zaštite d.o.o. Karijeru nastavlja u tvrtkama Kos transporti i Auto centar Kos na poziciji samostalnog stručnjaka zaštite na radu i zaštite okoliša. Početkom 2018. godine prelazi u kompaniju Ericsson Nikola Tesla d.d. gdje je trenutno zaposlena na poziciji Rukovoditelja za operativnu izvrsnost, razvoj i kvalitetu & Zaštitu na radu. Profesionalni razvoj pratile su brojne edukacije u struci kao i suradničke aktivnosti na studiju sigurnosti pa je tako bila demonstratorica i asistentica na Visokoj školi za sigurnost. Aktivno je sudjelovala u akademskoj zajednici kao predsjednica Udruge diplomiranih studenata Visoke škole za sigurnost Alumni VŠS i član stručnog vijeća Visoke škole za sigurnost. Uz to je koautorica nekoliko znanstvenih i stručnih radova.

Stečeno obrazovanje i stručno usavršavanje:

Stručna specijalistica inženjerka sigurnosti i zaštite, smjer zaštita na radu (300 ECTS bodova) • Stručni ispit iz zaštite na radu • Stručni ispit za koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova • Pedagoško osposobljavanje iz osnova andragogije • Osposobljavanje za utvrđivanje alkoholiziranosti radnika na radu • Usavršavanje za stručnjakinju zaštite okoliša • Sigurnosni savjetnik za prijevoz opasnih tvari • Povjerenik za otpad • Odgovorna osoba za rukovanje opasnim kemikalijama • Interni auditor za standarde ISO 9001, 14001, 27001 i 45001 • Osposobljavanje za voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova

Web stranica tvrtke:

https://www.ericsson.hr/

Naziv radnog mjesta kandidata:

Rukovoditelj za operativnu izvrsnost, razvoj i kvalitetu & Zaštitu na radu

Opis posla kandidata:

Rukovođenje poslovima zaštite na radu u Ericsson Nikola Tesla d.d., voditelj poslova zaštite na radu u Ericsson Nikola Tesla Grupi, stručna pomoć poslodavcu, ovlaštenicima, povjerenicima i radnicima u provedbi i unapređivanju zaštite na radu, nadzor nesmetanog funkcioniranja sustava, praćenje i provođenje zakonskih propisa i korporativnih pravila iz područja zaštite na radu i osiguranje i nadzor njihove provedbe u poslovanju, osposobljavanje radnika, poslodavca i ovlaštenika za rad na siguran način, izrada procedura i radnih uputa, vođenje propisanih evidencija, sudjelovanje u izradi procjene rizika i radu Odbora zaštite na radu, postavljanje i praćenje realizacije ciljeva iz ZNR, izrada izvješća za Upravu, suradnja s ostalim odjelima u Društvu, suradnja s tijelima nadležnima za poslove inspekcije zaštite na radu, specijalistom medicine rada i drugim institucijama. Član PrevENTion tima u kompaniji. Rukovoditelj za operativnu izvrsnost, razvoj i kvalitetu s posebnim naglaskom na sustave upravljanja (ISO 9001, 14001, 45001 i 2700), auditor za sustave upravljanja, odgovorna osoba za potporu u provedbi strategije, podršku ENT Grupi u postizanju planiranih poslovnih rezultata, pokretanje aktivnosti upravljanja rizicima, pokretanje kontinuiranih poboljšanja sustava upravljanja ENT Grupom, poticanje ENT Grupe u postizanju operativne izvrsnosti u svakodnevnom radu i osiguravanje relevantnih ISO certifikata za ENT Grupu.

Kako imenovani stručnjak za zaštitu na radu inovativno, kreativno i učinkovito djeluje unapređujući sigurnost, zdravlje i dobrobit na radu:

Na sjednicama Odbora ZNR, koji su osnovani u kompanijama ENT Grupe, kao i na sastancima izvršnog poslovodstva te sastancima sa sindikatom, redovno prikazuje i analizira stanje sustava ZNR i predlaže mjere za njegovo unaprjeđenje. U organizaciji se minimalno jednom godišnje provodi provjera usklađenosti sa zakonskim zahtjevima u području ZNR. U sklopu projekta energetske obnove, lokacija tvrtke u Zagrebu pretvorena je u veliko gradilište. Svakodnevni stručni nadzor nad izvođenjem radova rezultirao je izvrsnom suradnjom svih sudionika u gradnji i poštivanjem propisa iz ZNR, što je u uvjetima COVID-19 i potresa u Zagrebu bio poseban izazov. Prateći trendove hibridnog modela rada, a u skladu sa zakonima i pravilnicima o radu i ZNR zaposlenicima je omogućena fleksibilnost rada izvan prostora poslodavca. Uvjeti rada s izdvojenog mjesta rada propisani su Politikom te su zaposlenicima pripremljene Upute u vezi ZNR. Za zaposlenike koji stalno rade od kuće napravljene su procjene rizika za takve uvjete rada. Djeluje pozitivno i proaktivno aktivnim poticanjem zaposlenika na promjene loših životnih navika i prihvaćenjem zdravijeg načina života. Napori vida, statički napori kao i rizici vezani uz stres zaposlenika prepoznati su za radna mjesta s računalom te je osmišljen cijeli niz aktivnosti i poseban program PrevENTion. Unutar programa odvijaju se aktivnosti za očuvanje i jačanje fizičkog i psihičkog zdravlja i dobrobiti zaposlenika. Program sadržava stručna predavanja o zdravlju, vođene vježbe, radionice, grupe podrške i individualne razgovore. Tako su organizirana stručna predavanja o mentalnom zdravlju, mindfulness treninzi, predavanja o važnosti pravilne prehrane, a radnicima su dostupne vježbe vođene od strane profesionalnih trenera.

Pojedinosti o svim inovacijama u poslovnim procesima, standardima ili implementaciji mjera koje je kandidat implementirao od 1. siječnja 2021. te navedite koristi koje iz njih proizlaze:

Na njezinu inicijativu, ove godine je kompaniji obnovljen certifikat Tvrtka prijatelj zdravlja kojeg dodjeljuje HZJZ. U 2021. godini pokrenut je PrevENTion program aktivnosti za očuvanje i jačanje fizičkog i psihičkog zdravlja i dobrobiti zaposlenika. Tijekom 2021. godine Služba zaštite na radu u više je navrata u suradnji s HZJZ-om i medicinom rada organizirala cijepljenje zaposlenika u kompanijskim prostorima u Zagrebu. Potaknuti dobrom suradnjom s navedenim institucijama i velikim interesom zaposlenika, samo u kompaniji je ovom inicijativom cijepljeno preko 1000 zaposlenika, dok se veliki broj kolega cijepio i na drugim lokacijama. Sudjelovanje u izradi kompanijske Politike za rad na izdvojenom mjestu rada te izrada Uputa za siguran rad na izdvojenom mjestu rada kao i praćenje izrada procjena rizika za zaposlenike koji stalno rade od kuće. 2022. godine inicirala je i pripremila stručnu razradu sustava te u sklopu programa Digitalne transformacije zajedno s timom programera razvila aplikaciju za upravljanje sustavom zaštite na radu. Sve navedeno rezultiralo je kontinuiranim poboljšanjem u sustavu ZNR, što se i očekuje od kompanija koje imaju certifikat ISO 45001.

Kako je kandidat pokazao sudjelovanje u širim procesima unapređivanja sigurnosti, zdravlja i dobrobiti tijekom duljeg vremenskog razdoblja:

Osim brige za zaposlenike kompanije što je već opisano ranije, pojačano brine i o vanjskim izvođačima na različitim projektima, a koji su preuzeli na sebe obavezu poštivanja ne samo zakonskih odredbi iz područja zaštite na radu, nego i standarda Ericsson Nikola Tesla Grupe. Vanjskim izvođačima je posebno skrenuta pozornost na to da pridržavanje odrednica ZNR za našu kompaniju predstavlja iznimno važan segment poslovanja te da nepridržavanje mjera nije prihvatljivo. Na radionicama za izvođače nastojimo pružiti osobni pristup i brigu za svakog pojedinog vanjskog izvođača na način da s njima prolazimo situacije koje susreću u radu te im svojim stručnim savjetima pomažemo da urede sustav zaštite na radu unutar svojih organizacija na najbolji mogući način.

Što ovu osobu izdvaja od njegovih/njezinih kolega u području sigurnosti i zdravlja na radu:

Savjesna i odgovorna osoba, uvažava i brine za druge, voli i stalo joj je do posla koji radi, uvijek spremna pomoći, neprestano učiti i usavršavati se jer jedino tako svakim danom može sve više napredovati i jačati svoju stručnost.

Profil pojedinca i zašto zaslužuje nominaciju:

Timski igrač koji pokazuje integritet u poslovanju i empatiju prema drugima. Samostalno vođenje projekata, spremnost za daljnje učenje. Razmišljanje „out of box“ i prepoznavanje prilika za podizanje svijesti o sigurnosti na svim razinama poslovanja. Kao stručnjak ZNR i voditelj za operativnu izvrsnost spaja te dvije funkcije na najbolji mogući način.

Predlagatelj nominacije:

Hrvatska udruga za zdravo radno mjesto

Vinko Šarić

Uključenost u profesionalne i druge organizacije i uključenost u zajednicu:

Hrvatska udruga za zdravo radno mjesto

Opis kandidatove karijere:

06.2014. ovlaštena tvrtka: stručnjak ZNR 05.2015: voditelj zaštite na radu (ista ovlaštena tvrtka) 10.2015. LUSH Manufaktura d.o.o. - Voditelj poslova ZNR, ZOK i ZOP 5.2019. Rimac Technology d.o.o. - Rukovoditelj korporativne sigurnosti (ZNR,ZOK,ZOP) i ISO 14001:2015 i 45001:2018

Stečeno obrazovanje i stručno usavršavanje:

Veleučilište studija sigurnosti: 2013. – Stručni prvostupnik Inženjer sigurnosti i zaštite na radu 2014. – Stručni specijalist Inženjer sigurnosti i zaštite okoliša 2021. – trenutno na master programu zaštite okoliša Stručno osposobljavanja: 2013. – Edukacija: Andragogija 2013. – Interni Auditor ISO 14001:2018 2014. – Stručni ispit za Stručnjaka ZNR 2015. – Povjerenik za otpad 2017. – Edukacija: Business intelligence 2022. – Edukacija: Leadership uplift 2023. – Interni Auditor ISO 45001:2018

Web stranica tvrtke:

https://www.rimac-automobili.com/

Naziv radnog mjesta kandidata:

Head of Occupational Safety and Environmental protection / Rukovoditelj odjela sigurnosti i zdravlja zaposlenika i zaštite okoliša

Opis posla kandidata:

Odgovoran za donošenje i nadzor sigurnosnih politika za sve tvrtke Grupe. Suradnja s menadžment timovima svih tvrtki, provodeći redovite audite i nadzore te osigurava dosljedne sigurnosne standarde koji se održavaju kroz cijelu organizaciju

Kako imenovani stručnjak za zaštitu na radu inovativno, kreativno i učinkovito djeluje unapređujući sigurnost, zdravlje i dobrobit na radu:

Uvođenje internih procesa i procedura koje uređuju područja sigurnosti koja nisu definirana lokalnim zakonima i pravilnicima. Kao što su unapređenje sigurnosti za test vozače i uspostavljanje sustava sigurnosti za radnike koji rade na visokonaponskim komponentama električnih vozila

Pojedinosti o svim inovacijama u poslovnim procesima, standardima ili implementaciji mjera koje je kandidat implementirao od 1. siječnja 2021. te navedite koristi koje iz njih proizlaze:

Interni sustav o izdavanju dozvola za test vozače u kojem je propisan način nominacije radnika, lječnički pregled, obvezna stručna osposobljavanja, praćenje i edukacije, osobna zaštitna oprema. Implementacija sustava sigurnosti po razinma za rad s visokim naponom na el. komponentama - razine 0, 1, 2 i 3.

Kako je kandidat pokazao sudjelovanje u širim procesima unapređivanja sigurnosti, zdravlja i dobrobiti tijekom duljeg vremenskog razdoblja:

U svom višegodišnjem radu Vinko Šarić pokazao je veliku razinu profesionalnosti i stručnosti u provođenju radnih zadataka. Radeći na mjestu rukovoditelja korporativne sigurnosti u tvrtki Rimac d.o.o. pokazao je dodatne sposobnosti u procesima implementacije sigurnosnih pravila koji nadilaze zakonske odredbe važeće u Hrvatskoj. Organizirao je dodatna osposobljavanja vozača prototipnih i predserijskih vozila, koji moraju zadovoljiti dodatne sigurnosne mjere. Pri tome je koristio i sigurnosna pravila tvrtki Ferrari, Porsche, Pirellija i drugih. Nastojao je kroz suradnju s Hrvatskom udrugom za zdravo radno mjesto prezentirati svoja dostignuća na stručnom skupu u siječnju 2023. godine kao i na konferenciji Zaštite na radu u Zadru 2020.godine u organizaciji Veleučilišta u Karlovcu. Surađuje s Hrvatskim liječničkim zborom te s EU OSHA na case study.

Što ovu osobu izdvaja od njegovih/njezinih kolega u području sigurnosti i zdravlja na radu:

Vinko Šarić osim što je kao stručnjak zaštite na radu doprinio uvođenjem novosti u upravljanje sustavom zaštite na radu u tvrtki Rimac d.o.o., odgovoran je za implementiranje mnogih sigurnosnih rješenja koja nisu uključena u hrvatske zakone zbog mnogih dodatnih testova za električna vozila na cesti ili utrkama odnosno testnim stazama. Surađuje na međunarodnoj razini s mnogim kompanijama proizvođačima automobila, kao i s tvrtkom NAVAK u Srbiji za potrebe testiranja vozila. Provođenjem internih audita u Grupi Rimac, unapređuje Sustav upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu. Prilagodio je i unaprijedio proces procjene rizika zbog specifičnosti rada u automobilskoj industriji.

Profil pojedinca i zašto zaslužuje nominaciju:

Vinko Šarić je odgovoran stručnjak zaštite na radu, rukovoditelj korporativne sigurnosti Grupe Rimac, auditor sustava upravljanja zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu, zainteresiran za daljnje obrazovanje. Nastoji usmjeriti pozornost na nova područja rada koja nisu obuhvaćena lokalnim zakonima te time pokazuje ostalim stručnjacima zaštite zdravlja i sigurnosti na radu što se sve može unaprijediti na tom važnom segmentu zaštite. Primjeran osobni karakter i kolegijalnost pokazuje uključivanjem i svojih suradnika u (primjerice kolegice Tee Friščić) u prezentiranju stručnih radova u organizaciji HUZRM-a.

Predlagatelj nominacije:

Hrvatska udruga za zdravo radno mjesto HUZRM mr. sc. Gorana Lipnjak dipl. ing. kem. tehn. Dopredsjednica Udruge Predsjednica svih Organizacijskih odbora stručnih skupova u organizaciji HUZRM-a

Glasovanje i izbor dobitnika zlatnog, srebrnog i bronačnog „Oscar - Srca sigurnosti“ vrši se on-line u razdoblju

od 06.11. do 13.11.2023. godine.

Glasovati mogu svi stručnjaci zaštite na radu. 

Prema broju dobivenih glasova nominirani kandidati osvajaju zlatno, srebrno i brončano „Oscar - Srce sigurnosti“.

GLASOVANJE JE ZAVRŠENO!

Znanstveno-stručni časopis „Sigurnost“, obilježavajući veliki jubilej kontinuiranog izlaženja i prepoznatljivog doprinosa promicanju znanja u području sigurnosti u životnoj i radnoj okolini, kroz radove brojnih autora i recenzenata iz zemlje i inozemstva, odlučio je učiniti novi iskorak u poticanju društveno odgovornog poslovanja, unapređenju i razvoju kulture sigurnosti na radu, putem javnih poziva za nominacije pravnih osoba, istaknutih pojedinaca i stručnjaka zaštite na radu za dodjelu nagrada OSCAR – Occupational Safety Category Reward, kako bi promovirali dobru i inovativnu praksu u razvoju kulture sigurnosti i zdravlja na radu, nagradili dugogodišnji osobni doprinos pojedinaca tijekom cijelog radnog vijeka unapređivanju sigurnosti i  zdravlja na radu te svake godine izvršili izbor najboljih stručnjaka/inja zaštite na radu u Republici Hrvatskoj.

Struku je potrebno afirmirati a posebno one pojedince koji svojim predanim radom pridonose inovativnim i poduzetnim rješenjima u području sigurnosti na radu.

Nagrada je izvrstan način da se istaknu oni pojedinci koji svojim primjerenim, stručnim, kreativnim inovativnim radom čine razliku.

Kandidati za nominaciju su stručnjaci za zaštitu na radu koji marljivim radom djeluju kako bi napravili pozitivnu razliku – u nekim slučajevima unutar vlastite organizacije, u drugim slučajevima šire u zajednici.

Cilj je poticati i vrednovati ideje, postupke i rješenja kojima se osigurava viši standard sigurnosti, zdravlja i dobrobiti na radu.

Nagrada „Oscar - Srce sigurnosti“ je priznanje stručnjaku/inji zaštite na radu koji/a je značajno pridonio/nijela implementaciji ili poboljšanju standarda sigurnosti, zdravlja  ili dobrobiti unutar vlastite organizacije ili organizacije klijenta.

Nakon pristiglih nominacija u konačni finalni izbor za dodjelu nagrade stručno povjerenstvo može predložiti nominacije kandidata/kinje koje sadržavaju sve potrebne informacije i obrazloženja. Stručno povjerenstvo zadržava pravo da ne predloži za konačan izbor i nagradu nominaciju koja ne zadovoljava kriterije.

Značajno je da će za najstručnjaka/inju zaštite na radu online moći glasovati svi stručnjaci zaštite na radu. Prema broju glasova proglasit će se i dodijeliti zlatno, srebrno i brončano „Oscar - Srce sigurnosti“.

Prevedi »