Plan i program izobrazbe

Created with Sketch.

Plan i program stalnog stručnog usavršavanja i osposobljavanja iz zaštite na radu i zaštite zdravlja na radu za 2024. godinu

 

Organizatori/obrazovni suradnik/programski partner

 

Na osnovu čl. 38. st. 2. Pravilnika o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (N.N., br. 142/21.) ZIRS Učilište: obrazovni suradnik, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb i Znanstveno-stručni časopis „Sigurnost“: programski partner (u daljnjem tekstu: organizatori), dana 28. studenoga 2023. godine, donijeli su Plan i program stalnog stručnog usavršavanja/osposobljavanja iz zaštite na radu i zaštite zdravlja na radu za 2024. godinu.

Na osnovu čl. 38. st. 2. obrazovni suradnik je Plan i program dostavio ministarstvu nadležnom za rad/zaštitu na radu do 1. prosinca 2023. godine za sljedeću 2024. godinu, kako bi u skladu s navedenom odredbom određeni sadržaj plana i programa ministarstvo objavilo u Registru.

Osim toga, Plan i program stručnog usavršavanja/osposobljavanja iz zaštite na radu i zaštite zdravlja na radu za 2024. godinu sadrži i drugi, širi dio programa, koji obuhvaća i druge sadržaje, namijenjene širem krugu polaznika.

Cjeloviti Plan i program stalnog stručnog usavršavanja/osposobljavanja iz zaštite na radu i zaštite zdravlja na radu za 2024. godinu objavljuje se i na mrežnoj stranici www.sigurnost.eu

Organizatori će u provedbi plana i programa izobrazbe i stručnog usavršavanja/osposobljavanja surađivati i s drugim programskim partnerima iz zemlje i inozemstva: zainteresiranim strukovnim organizacijama, komorama, sveučilištima, veleučilištima, ovlaštenim osobama za poslove zaštite na radu te drugim fizičkim i pravnim osobama koje mogu pružiti doprinos u kvalitetnoj provedbi izobrazbe i stručnog usavršavanja. Pretpostavka za suradnju je komplementarnost sadržaja i stručne razine izvedbe programa izobrazbe i stručnog usavršavanja.

 

Programi izobrazbe i stručnog usavršavanja/osposobljavanja iz zaštite na radu i zaštite zdravlja na radu za 2024.

 

U vremenu brzih promjena i izazova u svijetu rada, izobrazba i stručno usavršavanje/osposobljavanje postalo je imperativ.

Znanje je oduvijek bilo siguran put kojim se može postići izvrsnost. Poslovni ugled, konkurentsku prednost i radnu uspješnost donosi znanje i težnja ka stalnom učenju, usvajanju i primjeni novih znanja.

Budući da EU poziva socijalne partnere (sindikate i poslodavce) da aktivno pružaju potporu usavršavanju/osposobljavanju u području sigurnosti i zdravlja na radu kako bi se promicalo znanje, vještine i mjere potrebne za utvrđivanje, procjenu i prevenciju rizika u pogledu sigurnosti i zdravlja na radu, vrlo je važno osiguranje potrebnih uvjeta i njihovo što brojnije sudjelovanje u pojedinim programima.

Europsko vijeće posebno ukazuje na potrebu da inspektori rada budu osposobljeni i informirani o najnovijim metodama inspekcije i podizanja javne svijesti, posebno u pogledu novih tehnologija i novih oblika rada, kako bi se pomoglo malim i srednjim poduzećima te mikropoduzećima, a njihovi radnici odgovarajuće zaštitili.

Planiranje, organizacija i provedba edukativnih programa zasniva se na aktualnim i kvalitetnim sadržajima, interesima i potrebama polaznika, predavači su provjereni, stručni i kompetentni što će pridonijeti postizanju temeljnog cilja: kontinuiranog prijenosa, razvoja i unapređivanja znanja, vještina i kompetencija svih sudionika kako bi se unaprijedila njihova suradnja i učinkovitost u zaštiti na radu i zaštiti zdravlja na radu kao području od posebnog društvenog interesa.

Stručno usavršavanje/osposobljavanje provodit će se organizirano i sustavno kroz različite programe u vremenskom trajanju i rasporedu izvedbenih cjelina, a sve primjereno metodičkim zahtjevima, odnosno zahtjevnosti i složenosti sadržaja pojedine teme.

Promicat će se individualan pristup svakom sudioniku programa, osluškivati i uvažavati sugestije i potrebe korisnika te primjenjivati različite tehnike u usavršavanju kao što su studije slučaja i radionice.

U skladu s navedenim, dizajniran je Plan i program stručnog usavršavanja/osposobljavanja iz zaštite na radu i zaštite zdravlja na radu za 2024. godinu (Prilog 1).

Organizatori će pratiti dinamiku, opseg i kvalitetu realizacije Plana i programa za 2024. godinu, uz zadržavanje prava ovisno o objektivnim okolnostima na promjene, o čemu će pravodobno (najmanje 10 dana prije) obavijestiti Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (za programe prijavljene u Registar) te prijavljene i zainteresirane sudionike izobrazbe i stalnog stručnog usavršavanja/osposobljavanja.

 

Zašto je važno cjeloživotno učenje, stručno usavršavanje i osposobljavanje iz zaštite na radu i zaštite zdravlja na radu?

 

Rast i razvoj znanja i vještina zaposlenika, unapređenje njihove sigurnosti i zdravlja moraju ići u korak s tehnološkim razvojem.

Zalaganje za sprečavanje ozljeda na radu, profesionalnih i drugih bolesti može uspjeti jedino promicanjem pristupa koji u središte proizvodnog procesa stavlja čovjeka, sigurnost i zaštitu zdravlja kao osnovno radno i ljudsko pravo.

U RH u posljednjih pet godina, uz ukupno 84.451 prijavljenih ozljeda na radu registrirano je i 256 smrtnih slučajeva u radnim prostorima, od čega 144 zbog nesreća a čak njih 112 zbog bolesti radnika. Smrt na radu, neovisno je li uzrokovana ozljedom ili bolešću, mora potaknuti nadležne institucije i sve druge čimbenike na odlučno djelovanje. Pored fizičkih ozljeda na radu, i brojnih posljedica koje one donose, suočeni smo s porastom zdravstvenih problema radno aktivnog stanovništva, što također upućuje na potrebu stjecanja novih znanja, uključivanja, jačanja suradnje i sinergijskog djelovanja između područja zaštite na radu i zaštite zdravlja na radu, uz poduzimanje odgovarajućih preventivnih mjera.

Cjeloživotno usavršavanje i osposobljavanje imperativ je današnjega društva koje se razvija prema društvu znanja, a posebno to vrijedi za sve osobe kojima je profesionalna zadaća sigurnost i zdravlje na radu.

Prevencija rizika i promicanje sigurnijih i zdravijih uvjeta na mjestima rada ključni su za očuvanje radne sposobnosti radnika, zadovoljavanje potreba tržišta rada, održivost mirovinskog i zdravstvenog sustava, ostvarivanje poslovnih planova, produktivnosti, konkurentnosti, gospodarskog rasta, demografsku revitalizaciju te za materijalnu sigurnost pojedinca i njegove obitelji.

Vještine i “pravo na kvalitetno i uključivo obrazovanje, osposobljavanje i cjeloživotno učenje” načelo je broj 1. Europskog stupa socijalnih prava. Europska komisija proglasila je Europsku godinu vještina, kako bi dala novi poticaj cjeloživotnom učenju. Radnici, njihova sigurnost, zdravlje i zaštita ključna su tema poslovanja okrenutog budućnosti. Promicanje cjeloživotnog učenja, prevencije i dizajna zdravih radnih mjesta važni su preduvjeti za dobar rad.

Cilj plana i programa stalnog stručnog usavršavanja stručnjaka zaštite na radu (kao i drugih ključnih sudionika) je održavanje i unapređivanje stručne osposobljenosti za obavljanje zahtjevnih i odgovornih poslova, unapređenje kvalitete usluga u području zaštite na radu, potpora stručnom i profesionalnom razvoju svakog stručnjaka zaštite na radu, stjecanje i proširivanje znanja svih drugih dionika uključenih u zaštitu na radu i zaštitu zdravlja na radu te promicanje cjeloživotnog učenja.

 

Sudionici programa cjeloživotnog učenja, stručnog usavršavanja/ osposobljavanja iz zaštite na radu i zaštite zdravlja na radu

 

Plan i program stručnog usavršavanja/osposobljavanja iz zaštite na radu i zaštite zdravlja na radu usmjeren je na izobrazbu i stručno usavršavanje osoba za koje je ta obveza propisana: stručnjake za zaštitu na radu zaposelne u svim sektorima, koordinatore zaštite na radu, poslodavce, ovlaštenike poslodavaca, stručnjake zaštite na radu ovlaštenih osoba za zaštitu na radu, liječnike obiteljske i medicine rada, psihologe i druge zdravstvene djelatnike, inspektore za zaštitu na radu, suce, vještake za zaštitu na radu, rukovoditelje ljudskih resursa te radničke predstavnike (sindikalne povjerenike, članove radničkih vijeća, povjerenike radnika za zaštitu na radu i njihove koordinatore) te svi oni mogu biti polaznici programa za koji se prijave.

U promicanju sigurnosti i zdravlja na radu važno je usklađeno, multidisciplinarno i sinergijsko djelovanje svih navedenih sudionika. Da bi se to omogućilo potrebno je ponuditi i realizirati prolagođene programe edukacije, usavršavanja i osposobljavanja iz zaštite na radu i zaštite zdravlja na radu.

 

Obveza stalnog stručnog usavršavanja/osposobljavanja iz zaštite na radu/zaštite zdravlja na radu

 

Za određene osobe Zakonom o zaštiti na radu i podzakonskim aktima propisane su dodatne obveze stručnog usavršavanja/osposobljavanja, iz čega proizlaze njihova prava i obveze, kao i dužnost poslodavca da im to omogući:

Čl. 22. st. 2. Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14., 118/14., 154/14., 94/18., 96/18.): Poslodavac je obvezan omogućiti stručnjaku zaštite na radu stručno usavršavanje iz zaštite na radu i snositi troškove toga osposobljavanja.

Čl. 29. Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14., 118/14., 154/14., 94/18., 96/18.): Poslodavac, odnosno njegov ovlaštenik moraju biti osposobljeni i moraju se stručno usavršavati iz područja zaštite na radu, u skladu s procjenom rizika.

Čl. 71. st. 2. t. 11. i 12. Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14., 118/14., 154/14., 94/18., 96/18.): Povjerenik radnika za zaštitu na radu ima pravo osposobljavati se za obavljanje poslova povjerenika radnika za zaštitu na radu, stalno proširivati i unapređivati znanje.

Čl. 36. st. 1. i 2. Pravilnika o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita (N.N., br. 142/21.): stručnjaci zaštite na radu i koordinatori zaštite na radu obvezni su stalno se stručno usavršavati.

Čl. 38. st. 1. Pravilnika o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita (N.N., br. 142/21.): stručnjaci zaštite na radu, koordinatori zaštite na radu te ovlaštenici poslodavca koji ujedno obavljaju poslove zaštite na radu kod poslodavca do uključivo 49 radnika, mogu se između ostalog usavršavati u suradnji s ustanovama za obrazovanje odraslih, stručnjacima iz pojedinih područja i sl. (u daljnjem tekstu: obrazovni suradnici).

Čl. 2. st. 3. Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu (N.N., br. 126/19. i 154/22.): stručnjak zaštite na radu koji kod poslodavca obavlja poslove zaštite na radu, odnosno poslodavac koji sam obavlja poslove zaštite na radu ili njegov ovlaštenik, moraju ispunjavati obveze stalnog stručnog usavršavanja i osposobljavanja u skladu s propisima zaštite na radu.

Čl. 10. Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu (N.N., br. 126/19. i 154/22.): osoba koju je poslodavac odredio za obavljanje poslova zaštite na radu (stručnjak zaštite na radu, ovlaštenik odnosno poslodavac), radi provedbe stalnog stručnog usavršavanja i osposobljavanja te obavještavanja i razmjene informacija u području zaštite na radu, upisuje se u Registar osposobljavanja i usavršavanja iz zaštite na radu i obavljanja poslova zaštite na radu prema Uputama za pristup elektroničkoj usluzi koje se objavljuju na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za rad.

Čl.155. st. 6. Zakona o radu (N.N., br. 93/14., 127/17., 98/19., 151/22., 64/23.): Poslodavac mora članovima radničkog vijeća omogućiti osposobljavanje za rad u radničkom vijeću. (Napomena: Radničko vijeće ima određena prava i obveze u području sigurnosti i zdravlja na radu, na temelju čl. 148. st. 1. t. 6; čl. 149. st. 3. t. 4., 7., 8.; čl. 150. st. 1. t. 3. Zakona o radu).

Specijalisti medicine rada i sporta sudjelovanjem u edukativnim programima u skladu s Pravilnikom o trajnoj medicinskoj izobrazbi Hrvatske liječničke komore (2014.), ispunjavaju obvezu usavršavanja i ostvaruju odgovarajući broj bodova.

 

Prijava za sudjelovanje u programima izobrazbe i stručnog usavršavanja/osposobljavanja

 

Zainteresirani polaznici popunjavaju obrazac prijave kojim se prijavljuju za određeni program i isti dostavljaju organizatoru izobrazbe i usavršavanja/osposobljavanja (Prilog 4).

Ovaj obrazac obvezno popunjavaju sve osobe, uključivo i one upisane u Registar osposobljavanja i usavršavanja iz zaštite na radu i obavljanja poslova zaštite na radu.

Prijava i plaćena kotizacija uključuje ulaznicu za 24. tradicionalnu godišnju nacionalnu Konferenciju „Sigurnost i zdravlje – temeljno načelo i pravo na radu„ te 3 vaučera za radionice (br. I., br. II., br. III.) bez plaćanja kotizacije (vaučeri za radionice su prenosivi unutar organizacije koja je uplatila kotizaciju za konferenciju) te 1 vaučer za radionicu br. IV. s popustom.

Termini, teme i lokacija In house programa dogovara se neposredno između organizatora izvedbe programa i naručitelja (tvrtke, ustanove, organizacije, strukovne udruge, udruge sindikata, poslodavaca i dr.) te uključuje mogućnost povezivanja pojedinih modula/programa u zajedničku cjelinu, ovisno o interesima i potrebama korisnika.

Uplaćena kotizacija za pojedine programe omogućava niz povoljnosti i nudi odgovarajuću vrijednost za uložena sredstva u usavršavanje i osposobljavanje, kao i sudjelovanje u općedruštvenoj korisnoj humanitarnoj akciji u prosincu 2024. godine.

 

Registracija i evidencija sudjelovanja polaznika u programima stručnog usavršavanja/osposobljavanja iz zaštite na radu i zaštite zdravlja na radu

 

Organizatori će svakom polazniku programa izdati ovjerenu potvrdu o izobrazbi i stručnom usavršavanju/osposobljavanju, kojom će osoba moći dokumentirati u svojoj organizaciji završetak pohađanja određenog programa, a u daljnjem razvoju karijere priložiti dokument u slučaju prijave za zapošljavanje.

Potvrda (Prilog 2), između ostalog, sadrži:

- naziv nositelja programa izobrazbe i stručnog usavršavanja/osposobljavanja, odnosno organizatora,

- ime, prezime i OIB polaznika,

- naziv i datum održavanja izobrazbe i stručnog usavršavanja/osposobljavanja koju je osoba pohađala,

- sadržaj/teme programa,

- evidencijski broj isprave i datum izdavanja te

- potpis osobe odgovorne za provedbu programa i pečat organizatora programa izobrazbe i stručnog usavršavanja/osposobljavanja.

Ovisno o okolnostima i interesu, izobrazba i stručno usavršavanje/osposobljavanje može se provoditi i in house te bez fizičke prisutnosti polaznika primjenom informatičkih tehnoloških rješenja, pri čemu će se osigurati jednaki način prenošenja znanja polaznicima izobrazbe i stručnog usavršavanja, uz odgovarajuće utvrđivanje identiteta.

Organizatori će u realizaciji plana i programa provjeriti identitet i prisutnost osobe koja pohađa određenu edukaciju, vodit će evidenciju provedenih edukacija izobrazbe i stručnog usavršavanja.

Najkasnije u roku od 8 dana po završetku pojedinog programa registrirati će se sudelovanje u izobrazbi i stručnom usavršavanju svakog pojedinog polaznika i o provedenoj izobrazbi i stručnom usavršavanju dostaviti zapis Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u Registar osposobljavanja i usavršavanja iz zaštite na radu i obavljanje poslova zaštite na radu, za one osobe koje su u registar upisane.

 

Vrednovanje stručnog usavršavanja/osposobljavanja, uvjeti za ostvarivanje bodova i pravo na dodjelu priznanja OSCAR SAFETY EDUCATION

 

U cilju motivacije, poticaja polaznika na cjeloživotno učenje i vrednovanje sudjelovanja u izobrazbi i stručnom usavršavanju/osposobljavanju, svaki polaznik pojedinog programa ostvaruje odgovarajući broj bodova i pravo na dodjelu priznanja OSCAR SAFETY EDUCATION.

Potrebno je ne samo omogućiti ispunjavanje formalne propisane obveze stručnog usavršavanja/osposobljavanja. Ključno je stvoriti uvjete za poticanje polaznika na kontinuiranu i širu izobrazbu i stručno usavršavanje/osposobljavanje koje će pridonijeti realizaciji njihovih potencijala u području sigurnosti, zdravlja na radu i zaštite okoliša te pridonijeti dobrobiti tvrtke, organizacije i društvene zajednice.

Više znanja i vještina znači bolje snalaženje u izazovima. Veća količina znanja i vještina omogućava više kreativnih rješenja. Nova znanja i vještine donose veću učinkovitost u radu. Ulaganje u novo znanje i vještine znači nove prilike, bolju konkurentnost na sve zahtjevnijem tržištu rada, prilike za napredovanje, bolja primanja i kvalitetu života. Kontinuirano učenje i obrazovanje nikad nije bilo važnije!

Samosvjesnost potrebe za kontinuirano učenje potrebno je ne samo administrativno evidentirati, već vrednovati širinu interesa i zalaganje pojedinca, pri čemu svaki polaznik programa i sam postaje dodatno motiviran vrednovatelj. Zato su organizatori ovog plana i programa stručnog usavršavanja i osposobljavanja iz zaštite na radu i zaštite zdravlja na radu odlučili pratiti, vrednovati i nagraditi polaznike koji ostvare odgovarajuće rezultate.

Pored dodjele bodova za sudjelovanja u edukativnim programima iz ovog plana i programa, sudionici će moći ostvariti i bodove za izlaganja/predavanja na skupovima, za objavljene znanstvene i stručne radove u časopisu „Sigurnost“, kao i za pretplatu na stručni časopis „Sigurnost, koji pruža mogućnost samoučenja.

Dodatni trud, odricanje i napor polaznika koji u kalendarskoj godini sudjelovanjem u pojedinim programima izobrazbe i usavršavanja/osposobljavanja ostvare najmanje 30 bodova, ZIRS UČILIŠTE i Znanstveno-stručni časopis „Sigurnost, odlučili su vrednovati i nagraditi dodjelom priznanja OSCAR SAFETY EDUCATION.

 

KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE BODOVA

 

Vrsta programa Broj bodova
Konferencija/Savjetovanje (nacionalno, međunarodno) 12 bodova
Radionica/Seminar/Forum/Panel/Okrugli stol (zasebno) 2 boda
Stručni skup 4 boda
In hous radionica

 

4 boda
Izlaganje na Konferenciji/Savjetovanju/

Radionici

3 boda
Objavljeni znanstveni članak u časopisu „Sigurnost“ 4 boda
Objavljeni stručni članak u časopisu „Sigurnost“ 2 boda
Pretplata na znanstveno-stručni časopis „Sigurnost“ 3 boda

 

Na osnovi zapisa iz evidencije o pohađanju programa te izdanih potvrda, kao i drugih oblika edukacije određenom polazniku organizator dodjeljuje priznanje OSCAR SAFETY EDUCATION (Oskar sigurnosno obrazovanje) za 2024. godinu (staklena stilizirana plaketa) za sudjelovanje u programima izobrazbe i usavršavanja iz područja sigurnosti i zdravlja na radu u 2024. godini (Prilog 2). Priznanje se uručuje u sljedećoj godini na prigodnom skupu u sklopu obilježavanja Svjetskog dana sigurnosti i zdravlja na radu i Nacionalnog dana zaštite na radu, 28. travnja.

Prevedi »