Plan i program izobrazbe

Created with Sketch.

Na osnovi čl. 38. st. 2. Pravilnika o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu i  polaganju stručnog ispita (N.N., br. 142/21.) ZIRS Učilište, Ulica grada Vukovara 68, Zagreb, i Udruga za promicanje zaštite, Berislavićeva 6, Zagreb, (u daljnjem tekstu: nositelji/obrazovni suradnici), dana 22. studenog 2022. donose

 

Plan i program stalnog stručnog  usavršavanja iz područja zaštite na radu  i zaštite zdravlja na radu za 2023. godinu

 

Uvod

 

Obrazovanje odraslih važna je komponenta sustava cjeloživotnog učenja. Na generalnoj konferenciji UNESCO-a još 1976. godine definiran je koncept obrazovanja odraslih definiran na način da uključuje skup svih organiziranih obrazovnih procesa, sadržaja, razina i metoda, bez obzira na to nastavlja li osoba školovanje, razvija svoje sposobnosti i proširuje znanje ili poboljšava svoje tehničke ili stručne kvalifikacije. Takve aktivnosti mijenjaju stavove ili ponašanje u perspektivi osobnog razvoja pojedinca i u perspektivi sudjelovanja u uravnoteženom i nezavisnom socijalnom, gospodarskom i kulturnom razvoju.

Pojam cjeloživotno učenje u Europi afirmira se devedesetih godina 20. stoljeća te se  pomiče fokus s obrazovanja, koje je institucionalizirani i organizirani proces, na cjeloživotno učenje, koje uključuje sve oblike učenja u svim životnim okolnostima.

U Hrvatskoj Zakonom o obrazovanju odraslih utvrđeno je da se obrazovanje odraslih temelji na načelima: cjeloživotnog učenja; racionalnoga korištenja obrazovnih mogućnosti, teritorijalne blizine i dostupnosti obrazovanja svima pod jednakim uvjetima, u skladu s njihovim sposobnostima; slobode i autonomije pri izboru načina, sadržaja, oblika, sredstava i metoda; uvažavanja različitosti i uključivanja; stručne i moralne odgovornosti andragoških djelatnika; jamstva kvalitete obrazovne ponude i poštovanja osobnosti i dostojanstva svakog sudionika. Ono se izvodi kao formalno i neformalno obrazovanje te kao informalno i/ili samousmjereno učenje.

Svijet rada se mijenja, pa se s njime mijenjaju radna mjesta, nove tehnologije s jedne jedne strane olakšavaju rad, ali s druge strane donose i nove rizike za sigurnost i zdravlje na radu.

Cjeloživotno usavršavanje svakoga čovjeka imperativ je današnjega društva koje se razvija prema društvu znanja, a  posebno to vrijedi za sve osobe kojima je profesionalna zadaća sigurnost i zdravlje na radu.

IV. industrijska revolucija, zelena i digitalna tranzicija zahtijevaju odgovorne i sustavne mjere ekonomske, socijalne i obrazovne politike u svrhu primjerene prilagodbe suvremenim zahtjevima tržišta rada. Rast i razvoj znanja i vještina zaposlenika, unapređenje njihove sigurnosti i zdravlja moraju ići u korak s tehnološkim razvojem.

Zalaganje za sprečavanje ozljeda na radu, profesionalnih i drugih bolesti može uspjeti jedino promicanjem pristupa koji u središte proizvodnog procesa stavlja čovjeka, sigurnost i zaštitu zdravlja kao osnovno radno i ljudsko pravo.

Prevencija rizika i promicanje sigurnijih i zdravijih uvjeta na mjestima rada ključni su za očuvanje radne sposobnosti radnika, zadovoljavanje potreba tržišta rada, održivost mirovinskog i zdravstvenog sustava, ostvarivanje poslovnih planova, produktivnosti, konkurentnosti, gospodarskog rasta, demografsku revitalizaciju te za materijalnu sigurnost pojedinca i njegove obitelji.

Cilj plana i programa stalnog stručnog usavršavanja stručnjaka zaštite na radu (kao i drugih ključnih sudionika) je održavanje i unapređivanje stručne osposobljenosti za obavljanje zahtjevnih i odgovornih poslova, unapređenje kvalitete usluga u području zaštite na radu, potpora stručnom i profesionalnom razvoju svakog stručnjaka zaštite na radu te promicanje cjeloživotnog učenja za rad.

 

Tko ima pravo i pod kojim uvjetima  na izobrazbu i usavršavanje iz područja sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, i kojim propisima je isto određeno?

 

Stručnjaci za zaštitu na radu imaju pravo i obvezu stalnog stručnog usavršavanja kroz izobrazbu i aktivno sudjelovanje u programima stručnog usavršavanja kojima se kontinuirano nadograđuju, produbljuju i proširuju znanja o učinkovitim sigurnosnim praksama i uspješnim pristupima.

U skladu s čl. 155. st. 6. i 7. Zakona o radu (N.N. 93/14.,127/17., 98/19.), “Poslodavac mora članovima radničkog vijeća (uključivo i sindikalnom povjereniku koji je preuzeo prava i obveze radničkog vijeća) omogućiti osposobljavanje za rad u radničkom vijeću“, a “Poslodavac snosi i druge troškove koji sukladno ovom zakonu, drugom propisu ili kolektivnom ugovoru nastanu djelatnošću radničkog vijeća“.

Prema čl. 22. st. Zakona o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14., 118/14., 94/18.)  „Poslodavac je obvezan omogućiti stručnjaku zaštite na radu stručno usavršavanje iz zaštite na radu i snositi troškove toga osposobljavanja“.

Nadalje, čl. 27. Zakona određeno je „Poslodavac je obvezan osposobljavanje radnika, ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu provoditi tijekom radnog vremena o svom trošku“ te u skladu s čl. 29. Zakona „Poslodavac, odnosno njegov ovlaštenik moraju biti osposobljeni i moraju se stručno usavršavati iz područja zaštite na radu, u skladu s procjenom rizika“.

 

Programi izobrazbe i stručnog usavršavanja

 

U vremenu brzih promjena i izazova u svijetu rada, izobrazba i stručno usavršavanje  postalo je imperativ kako bi se nove tehnologije koje donosi digitalizacija, automatizacija i robotizacija mogle pratiti i primjenjivati na siguran način i bez ugrožavanja zdravlja.Znanje je oduvijek bilo siguran put kojim se može postići izvrsnost. Poslovni ugled, konkurentsku prednost i radnu uspješnost donosi znanje i težnja ka stalnom učenju, usvajanju i primjeni novih znanja.

Budući da EU poziva socijalne partnere (sindikate i poslodavce) da aktivno pružaju  potporu osposobljavanju poslodavaca i predstavnika radnika u području sigurnosti i zdravlja na radu kako bi se promicali znanje, vještine i mjere potrebne za utvrđivanje, procjenu i prevenciju rizika u pogledu sigurnosti i zdravlja na radu, vrlo je važno osiguranje potrebnih uvjeta i njihovo sudjelovanje u pojedinim programima.

Poslodavci kao odgovorne osobe, stručnjaci zaštite na radu, koordinatori zaštite na radu, ovlaštenici poslodavca koji obavljaju i poslove zaštite na radu kod poslodavca do uključivo 49 radnika, stručnjaci zaštite na radu ovlaštenih osoba za zaštitu na radu, inspektori za zaštitu na radu, specijalisti medicine rada i sporta, psiholozi, kineziolozi,  kao i izabrani povjerenici radnika za zaštitu na radu, članovi radničkih vijeća (u daljnjem tekstu: polaznici), ključni su nositelji kvalitete i učinkovitosti u organizaciji i provedbi mjera sigurnosti i zaštite zdravlja na radu

Europsko vijeće posebno ukazuje na potrebu da inspektori rada budu osposobljeni i informirani o najnovijim metodama inspekcije i podizanja javne svijesti, posebno u pogledu novih tehnologija i novih oblika rada, kako bi se pomoglo malim i srednjim poduzećima te mikropoduzećima, a njihovi radnici odgovarajuće zaštitili.

Zato će programi izobrazbe i stručnog usavršavanja biti otvoreni i za redovito stručno usavršavanje inspektora za zaštitu na radu, sudaca i vještaka za zaštitu na radu.

Sukladno navedenome dizajniran je Plan i program izobrazbe i usavršavanja iz područja sigurnosti i zdravlja na radu za 2023. (Prilog 1), koji je otvoren prema interesima i potrebama odrđenih grupa polaznika.

 

Nositelji/Obrazovni suradnici u realizaciji plana i programa izobrazbe i stručnog usavršavanja iz područja sigurnosti i zaštite zdravlja na radu

 

U dizajniranju, realizaciji i ostvarivanju kvalitete programa izobrazbe i stručnog usavršavanja važna je suradnja i sinergijski učinak nosititelja/obrazovnih suradnika, koji imaju istovjetne ciljeve u zauzimanju za sigurno i zdravo radno okruženje, kao i odgovornu zadaću prema interesima i stvarnim potrebama polaznika.

Nositelji/Obrazovni suradnici kao partneri organizirat će i realizirati plan i program stručnog usavršavanja iz područja sigurnosti i zdravlja na radu u sklopu interne zajedničke organizacijske forme „Akademije sigurnosti“ kao središnjeg centra izvrsnosti cjeloživotnog učenja, u sklopu kojeg će se organizirati stručni seminari, radionice, okrugli stolovi, panel rasprave, otvoreni forumi, savjetovanja, konferencije, in house  edukacije i dr., kao oblici izobrazbe i stalnog stručnog usavršavanja i unapređivanja znanja stručnjaka zaštite na radu, zaposlenih kod poslodavaca i  zaposlenih u ovlaštenim osobama za obavljanje poslova zaštite na radu, kao i svih drugih važnih sudionika u zauzimanju za jačanje sigurnosti i zdravlja u radnoj okolini i društvu.

Potreba stalnog unapređivanja stručnih znanja i vještina upućuje ljude jedne na druge: na zajednice učenja, razmjenu iskustava i primjera dobre prakse i zato je namjera nositelja/obrazovnih suradnika omogućiti organizirano djelovanje stručnjaka zaštite na radu i drugih ključnih sudionika unutar Akademije sigurnosti i Kluba sigurnosti čiji članovi/ce mogu biti svi koji dijele zajedničke interese u području sigurnosti, zdravlja na radu, očuvanja i zaštite okoliša.

U okviru Akademije sigurnosti suradno će se oblikovati programi u skladu s promjenama u svijetu rada, području zaštite na radu, zaštite zdravlja i okoliša u skladu s  potrebama pojedinih korisnika te ovisno o poslovima koje obavljaju. Time će se na najbolji način odgovoriti na izazove koje donosi vrijeme obilježeno brzim promjenama, a time i rastućim zahtjevima stručnosti, profesionalnosti i kompetentnosti.

Promicat će se individualan pristup svakom sudioniku programa, osluškivati i uvažavati sugestije i potrebe korisnika te primjenjivati različite tehnike u usavršavanju kao što su studije slučaja i radionice.

Planiranje, organizacija i provedba edukativnih programa zasnivat će se na aktualnim i kvalitetnim sadržajima, interesima i potrebama polaznika, predavači će biti provjereni, stručni i kompetentni što će pridonijeti postizanju temeljnog cilja: kontinuiranog prijenosa, razvoja i unapređivanja znanja, vještina i kompetencija stručnjaka zaštite na radu kako bi se povećala njihova profesionalnost i učinkovitost u zaštiti na radu, kao području od posebnog društvenog interesa.

Stručno usavršavanje provodit će se organizirano i sustavno kroz različite programe u vremenskom trajanju i rasporedu izvedbenih cjelina, a sve primjereno metodičkim zahtjevima, odnosno zahtjevnosti i složenosti sadržaja pojedine teme.

U sklopu kontinuirane izobrazbe i stručnog usavršavanja te široke dostupnosti kvalitetnih sadržaja, znanstveno-stručni časopis „Sigurnost“ omogućit će pretplatnicima časopisa stjecanje novih i proširivanje dosadašnjih znanja kroz dostupnost  znanstvenih  i stručnih radova te drugih aktualnih sadržaja i informacija  iz područja sigurnosti na radu, zaštite zdravlja, zaštite okoliša, zaštite od požara i dr. Kroz četiri  broja u 2023. godini navedeno će se realizirati znanstvenim člancima, stručnim člancima, pitanjima i odgovorima iz djelokruga zdravstvenog i mirovinskog  osiguranja, primjerima iz djelokruga inspekcije zaštite na radu, radno-pravnim člancima i sudskom praksom u vezi sa zdravljem i sigurnosti na radu, stručnim obavijestima, objavom novih propisa iz područja zaštite zdravlja, sigurnosti na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša, informacijama o programima stručnog osposobljavanja i usavršavanja za različite poslove kako bi se zadovoljila potražnja na tržištu rada te novim izdanjima  literature iz područja rada, sigurnosti i zdravlja na radu.

Znanstveno-stručni časopis „Sigurnost“ i portal „Sigurnost“  otvaraju mogućnost svim  stručnjacima  zaštite na radu  i drugim sudionicima da svojim znanstvenim i stručnim radovima te aktualnim temama pridonose vlastitom stručnom usavršavanju, edukaciji,  prijenosu dobre prakse, informiranju i motiviranju drugih.

Putem Podcasta „Rad, sigurnost i zdravlje“ također će se promicati znanje i dobra praksa u prevenciji u području zaštite na radu, zaštiti zdravlja i okoliša.

Sudionike će se poticati na međusobnu suradnju, učenje jednih od drugih, kako bi razgovarali, raspravljali, donosili kritike i zaključke povezujući ih sa svojim iskustvima i potrebnim novim znanjima i vještinama.

Stručnjaci zaštite na radu i drugi zainteresirani u okviru Kluba sigurnosti kao stručnog foruma imat će mogućnost razmjenjivati iskustva i dobru praksu, organizirano djelovati kao predavači, polaznici edukativnih programa, ali i angažirani sudionici putem otvorenog foruma s ciljem ključnog utjecaja na oblikovanje i provođenje propisa, programa i strateških dokumenata u području zaštite na radu, zaštite zdravlja i integralne sigurnosti. Članovi Kluba sigurnosti ostvarivat će i određene povoljnosti kao polaznici različitih oblika izobrazbe i stručnog usavršavanja u sklopu Akademije sigurnosti.

 

Provedba plana i programa izobrazbe i stručnog usavršavanja

 

Plan i program  izobrazbe i stalnog stručnog usavršavanja za 2023. godinu realizirat će se tijekom godine prema utvrđenom  rasporedu te u skladu s  aktualnosti pojedine teme, potrebama i interesima stručnjaka za  zaštitu na radu i drugih zainteresiranih sudionika koji će imati mogućnost odabira programa stručnog usavršavanja.

Obrazovni suradnici kao nositelji i organizatori programa pratit će dinamiku, opseg i kvalitetu realizacije Plana i programa za 2023. godinu, uz zadržavanje prava ovisno o objektivnim okolnostima na promjene, o čemu će pravodobno (najmanje 14 dana prije)  obavijestiti Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike te zainteresirane sudionike izobrazbe i stalnog stručnog usavršavanja.

Nositelji/Obrazovni suradnici u provedbi plana i programa izobrazbe i stručnog usavršavanja surađivat će i s drugim zainteresiranim strukovnim organizacijama, komorama, sveučilištima, veleučilištima, ovlaštenim osobama za poslove zaštite na radu te drugim fizičkim i pravnim osobama koje mogu pružiti doprinos u kvalitetnoj  provedbi izobrazbe i stručnog usavršavanja.

Pretpostavka za suradnju je komplementarnost sadržaja i stručne razine izvedbe programa izobrazbe i stručnog usavršavanja.

Ovisno o okolnostima i interesu, izobrazba i  stručno usavršavanje može se provoditi i in house te bez fizičke prisutnosti polaznika primjenom informatičkih tehnoloških rješenja, pri čemu će se osigurati jednaki način prenošenja znanja polaznicima izobrazbe i stručnog usavršavanja, uz odgovarajuće utvrđivanje identiteta.

 

Polaznici programa izobrazbe i stalnog stručnog usavršavanja

 

Sadržaji programa usmjereni su na izobrazbu i stručno usavršavanje stručnjaka za  zaštitu na radu, koordinatora zaštite na radu, ovlaštenika poslodavaca koji obavljaju i poslove zaštite na radu, stručnjaka zaštite na radu ovlaštenih osoba za zaštitu na radu, inspektora za zaštitu na radu, službenika ministarstva nadležnog za rad koji obavljaju poslove zaštite na radu, službenika Zavoda za javno zdravstvo koji rade na poslovima sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, sudaca, vještaka za zaštitu na radu, poslodavaca, rukovoditelja ljudskih resursa te radničkih predstavnika (sindikalnih povjerenika, članova radničkog vijeća, povjerenika radnika za zaštitu na radu), i svi oni mogu biti polaznici programa za koji se prijave.

Nositelji/Obrazovni suradnici osgurat će primjerene prostorne i tehničke uvjete za  realizaciju pojedinih programa.

Nositelji/Obrazovni suradnici u realizaciji plana i programa provjerit će identitet i prisutnost osobe koja pohađa određenu edukaciju, vodit će evidenciju provedenih edukacija izobrazbe i stručnog usavršavanja te najkasnije u roku od 8 dana po završetku pojedinog programa registrirati sudelovanje u izobrazbi i stručnom usavršavanju svakog pojedinog polaznika i o provedenoj izobrazbi i stručnom usavršavanju dostaviti zapis Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Nositelji/Obrazovni suradnici, kao organizatori polazniku izobrazbe i stručnog usavršavanja koji je pohađao određeni program  izdat će potvrdu o izobrazbi i stručnom usavršavanju (Prilog 2) koja, između ostalog, sadrži:

  • naziv nositelja programa izobrazbe i stručnog usavršavanja, odnosno organizatora,
  • ime, prezime i OIB polaznika,
  • naziv i datum održavanja izobrazbe i stručnog usavršavanja koju je osoba pohađala,
  • sadržaj/teme programa,
  • evidencijski broj isprave i datum izdavanja te
  • potpis osobe odgovorne za provedbu programa i pečat nositelja programa izobrazbe i stručnog usavršavanja, odnosno organizatora.

 

Motivacija, poticaj polaznika i vrednovanje sudjelovanja u  izobrazbi i stručnom usavršavanju

 

Kako stvoriti uvjete za poticanje polaznika na kontinuiranu i širu izobrazbu i stručno usavršavanje koje će pridonijeti realizaciji njihovih potencijala u području sigurnosti, zdravlja na radu i zaštite okoliša te pridonijeti dobrobiti tvrtke, organizacije i društvene zajednice?

Motivacija se može razlikovati na individualnoj razini, međutim, ono što bi moglo biti zajedničko za sve koji su povezani sa sigurnošću, zdravljem na radu i zaštitom okoliša  je područje rada u kojem žele postati kompetentni i zato što naprosto vole učiti nove sadržaje, kako bi napredovali i bili svakim danom konkuretniji i bolji u svojem  profesionalnom pozivu.

Određeni model vrednovanja ne promatra se isključivo kao sredstvo mjerenja znanja ocjenama. Nužno je vrednovati i samosvjesnost potrebe za kontinuirano učenje, na kojoj osnovi nositelji/obrazovni suradnici kao organizatori vrednuju širinu interesa i  zalaganje pojedinaca, pri čemu svaki polaznik programa i sam postaje dodatno motiviran vrednovatelj.

Zato je potrebno dodatni trud, odricanje i napor nagraditi primjerenim priznanjem, onim polaznicima koji u kalendarskoj godini sudjelovanjem u pojedinim programima izobrazbe i usavršavanja ostvare najmanje 30 bodova.

 

KRITERIJI ZA OSTVARIVANJE BODOVA

 

Vrsta programa Broj bodova
Konferencija/Savjetovanje (nacionalno, međunarodno) 12 bodova
Radionica/Seminar/Forum/Panel/Okrugli stol (zasebno) 2 boda
Stručni skup 4 boda
In hous radionica 4 boda
Objavljeni znanstveni članak u časopisu „Sigurnost“ 4 boda
Objavljeni stručni članak u časopisu „Sigurnost“ 2 boda
Pretplata na znanstveno-stručni časopis „Sigurnost“ 3 boda

Na osnovi zapisa iz evidencije o pohađanju programa (prilog 1.) te izdanih potvrda, određenom polazniku dodjeljuje se OSCAR SAFETY EDUCATION (Oskar sigurnosno obrazovanje) za određenu godinu (staklena stilizirana plaketa) za sudjelovanje u programima izobrazbe i usavršavanja iz područja sigurnosti i zdravlja na radu u 2023. godini (Prilog 3).

Priznanje se uručuje u sljedećoj godini na prigodnom skupu u sklopu obilježavanja 28. travnja Svjetskog dana sigurnosti i zdravlja na radu i Nacionalnog dana zaštite na radu.

 

Prijava za sudjelovanje u programima izobrazbe i stručnog usavršavanja

 

Zainteresirani polaznici popunjavaju obrazac  (Prilog 4) Predprijave za iskaz interesa za sudjelovanje u pojedinom programu izobrazbe i stručnog usavršavanja iz priloga 1., i istu dostavljaju  obrazovnim suradnicima/nositeljima   organizacije izobrazbe i usavršavanja do 31. 1. 2023. godine, radi planiranja i formiranja grupa za određeni oblik izvedbe programa, odnosno osiguranja svih odgovarajućih uvjeta za realizaciju pojedinog oblika izobrazbe i usavršavanja.

Nakon objave termina izvedbe pojedinog programa moguće je prijavom polaznika popuniti preostala slobodna mjesta za pojedini program.

Termini, teme i lokacija In house programa dogovara se neposredno između organizatora/nositelja izvedbe programa i naručitelja (tvrtke, ustanove,  organizacije, strukovne udruge, udruge sindikata, poslodavaca i dr.) te uključuje mogućnost povezivanja pojedinih modula/programa u zajedničku cjelinu, ovisno o interesima i potrebama korisnika.

Prevedi »