Oscar – godišnja nagrada

Created with Sketch.

Promicati kulturu sigurnosti i zdravlja na radu

Znanstveno-stručni časopis „Sigurnost“, ususret obilježavanju 65. godine kontinuiranog izlaženja dajući prepoznatljiv doprinos promicanju znanja u području sigurnosti u životnoj i radnoj okolini, kroz radove brojnih autora i recenzenata iz zemlje i inozemstva, odlučio je učiniti novi iskorak u poticanju društveno odgovornog poslovanja, unapređenju i razvoju kulture sigurnosti na radu, putem natječaja za dodjelu nagrada za dobru i inovativnu praksu u razvoju kulture sigurnosti i zdravlja na radu. Tim se nagradama žele istaknuti izvrsnost, postignuća i koristi koje mogu donijeti dobar sustav sigurnosti i zaštite zdravlja na radu za pojedince, poslovnu te širu društvenu zajednicu.

Koji je cilj dodjele nagrade?

Nagrada se dodjeljuje kao priznanje za izvanredan i inovativan doprinos kulturi sigurnosti i zdravlju na radu. Godišnjom nagradom i isticanjem pozitivnih primjera namjera je odati priznanje pravnim osobama koje pokazuju i potvrđuju snažnu predanost zdravlju i sigurnosti svojih radnika, ulažu napore pružajući izvanredna rješenja i inovativan doprinos poboljšanju i unapređivanju sigurnosti i zaštite zdravlja te razvoju kulture sigurnosti na radu.

Radna mjesta s pozitivnom sigurnosnom kulturom osiguravaju: sigurnu, zdravu, motivirajuću i poželjnu radnu okolinu, voditelji su predani sigurnosti i zdravlju, povjerenje i poštovanje su temeljna načela u radnom okruženju, svatko u organizaciji osjeća se osobno predanim i odgovornim za sigurnost i zdravlje, radno okruženje je uključivo, a kontinuirano učenje je značajka organizacije. 

Nagrada je priznanje za tvrtke koje su postigle primjerene rezultate i istaknule se glede provedbe sveobuhvatnih politika, sustava i mjera zaštite na radu, u usklađenosti sa zakonskim odredbama, primjeni više razine mjera od minimalno propisanih i pozitivnom praksom na tom području.

Isticanjem najbolje uspostavljenih sustava zaštite na radu želi se promicati i podići svijest javnosti o važnosti sigurnosti i zdravlja te prednostima uspostave preventivne kulture u svakoj radnoj okolini.

Pored toga, cilj je istaknuti najbolje primjere organizacija koje aktivno rade i pokazuju sveobuhvatan pristup upravljanju sigurnosti i zaštitom zdravlja na radu, što podrazumijeva da i poslodavci i zaposlenici ulažu trud u sprečavanje nastanka ozljeda na radu, profesionalnih i drugih bolesti povezanih s radom.

Zašto sudjelovati i prijaviti se?

Sudjelovanje je izvrstan način promicanja važnih pitanja u području sigurnosti i zdravlja, a ova nagrada  može biti i odlična motivacija za rad na unaprjeđivanju sigurnosti i zdravlja na radnim mjestima, u pojedinim djelatnostima, radnim okolinama i na nacionalnoj razini.

Prilika za poslodavce (tvrtke) da pokažu svoju predanost sigurnosti i zdravlju svojih zaposlenika, kako bi i drugi mogli primijeniti njihova iskustva i dobru praksu.

Pozivamo sve zainteresirane organizacije, socijalne partnere i stručnjake u području sigurnosti i zaštite zdravlja na radu na sudjelovanje putem podnošenja prijave.

Tko može sudjelovati?

U kandidaturi za ovu nagradu mogu sudjelovati male, srednje i velike tvrtke.

Mogu se prijaviti svi primjeri iz stvarnog života koji se odnose na inovativne i učinkovite pristupe upravljanju sigurnosti i zaštitom zdravlja na radu.

Što je prijavljenim primjerom potrebno dokazati?

U prijavama je potrebno jasno i konkretno predstaviti način na koji se dobre prakse provode na mjestu rada i što je njima postignuto u promicanju kulture sigurnosti i zdravlja na radu:

 • pozitivni trendove u smanjivanju broja ozljeda na radu i izostanaka s rada zbog bolovanja;
 • sveobuhvatan i učinkovit način na koji je organizirana procjena rizika, pri čemu su obuhvaćeni svi relevantni rizici za sve skupine radnika;
 • sveobuhvatan pristup sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu;
 • način na koji se poštovala hijerarhija preventivnih mjera;
 • primjena kolektivnih mjera zaštite naspram rješenja usmjerenih na pojedince;
 • otklanjanje rizika za nastanak ozljeda i bolesti; posebno su korisni primjeri uređenja mjesta rada, dizajna radne opreme, postupaka zamjene opasnog s manje opasnim itd.;
 • uključenost u kampanje, aktivnosti i nacionalne programe kojima se promoviraju preventivne akcije u području zaštite na radu i zaštite zdravlja;
 • načini na koje se povećavala razina osviještenosti i poticala kultura prevencije;
 • učinkovito sudjelovanje i uključenost radnika i njihovih predstavnika u provedbu mjera prevencije;
 • uključenost u programe osposobljavanja i usavršavanja iz zaštite na radu ključnih sudionika;
 • angažiranost odbora za zaštitu na radu (u tvrtkama u kojima je obveza njegovog osnivanja);
 • način na koji su provedene mjere kao što su prilagodbe/poboljšanja mjesta rada kojima se omogućuje da radnik koji osjeća zdravstvene tegobe može nastaviti s radom ili se može vratiti na rad;
 • kultura sigurnosti kao način zajedničkog djelovanja radnika i rukovoditelja, inovativnost i kreativnost primijenjenih mjera i rješenja, kao primjer dobre prakse.

Kriteriji za dodjelu nagrade

 • ostvarena postignuća u 2023/2024. godini na unapređivanju zaštite na radu i zaštite zdravlja radnika;
 • iskazana kreativnost, predanost i upornost u provođenju mjera zaštite na radu i poboljšanju zdravlja na radu;
 • aktivnosti koje su smanjile ozljede na radu i druge bolesti povezane s radom;
 • aktivnosti na prevenciji i provedbi mjera zaštite na radu i zaštite zdravlja radnika;
 • kontinuirano i cjelovito informiranje i provođenje osposobljavanja radnika;
 • stvarna i vidljiva poboljšanja u sigurnosti i zdravlja radnika;
 • učinkovito sudjelovanje i uključenost radnika i njihovih predstavnika u organizaciju i provedbu mjera zaštite na radu i zaštite zdravlja radnika;
 • održivost poduzetnih mjera unapređivanja sigurnosti tijekom vremena; 
 • vidljivi konkretni primjeri dobre prakse u realizaciji programa, mjera i aktivnosti iz područja zaštite i zdravlja na radu u tvrtki, kojima je ostvareno značajno unapređenje na ovom području;
 • mogućnosti primjene dobre prakse i iskustava na druga radna mjesta, u različitim sektorima i tvrtkama različitih veličina.

Kako sudjelovati?

Poziv za podnošenje prijava objavljuje se na portalu Sigurnost i drugim suradnim portalima, kao i putem informiranja udruga socijalnih partnera, strukovnih i poslovnih udruženja u lipnju tekuće godine.

Prijavu mogu podnijeti tvrtke u tri kategorije: male, srednje i velike. Nepotpune prijave ili prijave dostavljene nakon roka neće se uzeti u obzir za razmatranje.

Odluka o dobitnicima

Po završetku postupka prijava, neovisno Povjerenstvo sastavljeno od predstavnika organizatora; časopisa „Sigurnost“ “, udruga i institucija koje djeluju u području sigurnosti i zdravlja na radu, Državnog inspektorata, predstavnika udruga poslodavaca i sindikata, razmotrit će pristigle prijave, izvršiti evaluaciju i ocijeniti ispunjavanje kriterija.

Podatke o određenom pozitivnom primjeru dobre prakse u području sigurnosti i zdravlja na radu potrebno je potkrijepiti navodeći (program, mjere, aktivnosti, rezultate i dr.) ostvareno u proteklom razdoblju unutar tvrtke.

Povjerenstvo može u dogovoru s prijaviteljem kandidature dogovoriti obilazak i uvid u navode iz prijave.

Povjerenstvo će donijeti odluku o dobitnicima.

Povjerenstvo može donijeti odluku da se nagrada u određenoj kategoriji neće dodijeliti ako ocijeni da  pristigle prijave ne ispunjavaju uvjete za njihovu dodjelu.

Po jedna nagrada dodijelit će se u svakoj od tri kategorije:

mala poduzeća (do 50 zaposlenih)

- srednje tvrtke (do 250 zaposlenih)

velike tvrtke (preko 250 zaposlenih).

Nagrađene tvrtke obavještavaju se o mjestu, danu i vremenu održavanja dodjela nagrada.

 

Nagrada

Nagrada se dodjeljuje u obliku pisanog priznanja s plaketom

OSCAR ZA DOPRINOS RAZVOJU KULTURE SIGURNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

Poziv na nominacije

Objavom ovog javnog poziva počinje teći rok za podnošenje prijava.

Rok za prijavu tvrtki je 18. listopada 2024. godine

Ispunjenu online prijavu, zajedno s kratkom powerpoint prezentacijom (maksimalno 10-12 slajdova) koja će dati pregled (osobna iskaznica) tvrtke i implementiranih sustava/mjera/politika/rezultata u području  sigurnosti i zdravlja na radu, potrebno je dostaviti do 18. listopada 2024. godine na sljedeću e-mail adresu: sigurnost@zirs.hr ili putem web forme.

Podaci o nagrađenim tvrtkama objavljuju se na portalu i časopisu „Sigurnost“ te se isto priopćava javnosti.

Unosom odgovarajućih podataka od strane pojedinog poslovnog subjekta i ovjerom od strane odgovornih osoba tvrtke podnosi se prijava kandidature za dodjelu priznanja OSCAR za doprinos razvoju kulture sigurnosti i zdravlja na radu.  

 Razvijajmo i jačajmo kulturu sigurnosti na radu, dostojanstveno, sigurno i zdravo radno mjesto, prevenirajući ozljede na radu, profesionalne i druge bolesti povezane s radom. Istaknimo i odajmo dužno priznanje pozitivnim primjerima koji to ostvarenim rezultatima i zaslužuju.

Prijava za nagradu Oscar - godišnja nagrada

*Navedite stvarne, vidljive, konkretne primjere dobre prakse u realizaciji programa, mjera i aktivnosti iz područja zaštite i zdravlja na radu u tvrtki kojima je ostvareno značajno unapređenje na ovom području (ne dulje od tri strane word dokumenta) i priložite kratku powerpoint prezentaciju.

Prevedi »