Poboljšanje kvalifikacijskih okvira za sigurnost i zdravlje na radu

Created with Sketch.

Poboljšanje kvalifikacijskih okvira za sigurnost i zdravlje na radu

Siguran i zdrav rad pravo je svih radnika i temelj održivog razvoja. Ipak, svake godine gotovo 2 milijuna ljudi umre od uzroka povezanih s poslom. Osim nesagledive patnje, izgubljeni radni dani predstavljaju gotovo 4% svjetskog godišnjeg BDP-a. U Hrvatskoj smo suočeni s rastom broja umrlih radnika na radu zbog bolesti.Navedeno upućuje na potrebu poduzimanja niza osmišljenih preventivnih aktivnosti, edukacija i kampanja osvješćivanja.Jedan od ključih čimbenika promjene takvog stanja su i stručnjaci zaštite na radu.

O stručnjaku zaštite na radu danas se promišlja kao o nositelju promjena, koji je spreman na kontinuirano učenje i rad na sebi te samim time on postaje pokretač unapređivanja zaštite na radu.Na takav način se razmišlja i postupa u našem bližem europskom susjedstvu, kao i globalnom okruženju.

U tijeku  je provedba projekta „Poboljšanje kvalifikacijskih okvira za sigurnost i zdravlje na radu“. Projekt financira Vlada Koreje a  provodi se u okviru Vodećeg programa Međunarodna  organizacije rada (ILO-a) „Sigurnosti na radu + zdravlje za sve“. Projekt će trajati od 1.lipnja 2021. do  31.prosinca 2023.godine.

Sigurnost + zdravlje za sve usvaja usmjeren pristup za smanjenje učestalosti smrti, ozljeda i bolesti povezanih s radom. Program ILO se fokusira na 4 strateška područja: izgradnju znanja stvarajući nacionalne okvire promicanje potražnje za sigurnim i zdravim radnim mjestima. 

U posljednjih 50 godina došlo je do značajnog povećanja broja stručnjaka za zaštitu na radu koji igraju imaju važnu ulogu u organizaciji i preovedbi mjera sigurnosti i zaštite zdravlja u radnom okeružju. Profesije u području zaštite na radu obuhvaćaju mnoge discipline i vrste poslova, a stručnjaci se zapošljavaju na različite načine, uključujući u tvrtkama, unutar interne ili eksterne službe za zaštitu na radu ili kao neovisni stručnjaci koji pružaju savjetodavne usluge u području zaštite na radu.

Države  se sve više odlučuju regulirati pristup profesijama u području zaštite na radu definiranjem zahtjeva za obrazovanjem i osposobljavanjem i zahtjevima za kontinuiranim profesionalnim usavršavanjem, shemama licenciranja i  certificiranja stručnjaka za zaštitu na radu ,te  shemama akreditacije za pružatelje  usluga. Uloge, funkcije, zadaci, kompetencije i obrazovanje različitih vrsta stručnjaka za zaštitu na radu i njihov regulatorni kontekst značajno se razlikuju među zemljama.

Ograničeno je znanje o trendovima i dobrim praksama kako bi se osiguralo da profesionalci u području zaštite na radu imaju kvalifikacije za zadovoljavanje potreba zemalja i tvrtki.Kapaciteti i potrebe razlikuju se među zemljama i unutar njih.

Ovaj projekt ima za cilj provođenje istraživanja, te razvoj i provedbu alata za procjenu i poboljšanje kvalifikacijskih okvira za zaštitu na radu na nacionalnoj razini. U tu svrhu, projekt provodi istraživanje kako bi se identificirali trendovi i dobre prakse u kvalifikacijskim okvirima  u području zaštite na  radu  te razvila metodologija za procjenu nacionalnih okvira, kao i  identificiranje nedostataka i preporuka za poboljšanja.Zauzvrat, to će pridonijeti jačanju nacionalnih sustava zaštite na radu i upravljanja zaštitom rada na radnom mjestu.

Ovaj projekt i program ILO nastoji uvažavanjem i statusom struke  potaknuti stvaranje globalne kulture prevencije, s ciljem postizanja stvarnog smanjenja incidencije smrti, ozljeda i bolesti povezanih s radom. 

Uloga i važnost  stručnjaka zaštite na radu je nazamjenjiva.Primjenjujući stručna znanja stručnjak  mora pružati stručnu pomoć poslodavcu (njegovim ovlaštenicima) te radnicima (njihovim povjerenicima), mora donositi odluke u vezi struke i za njih snositi odgovornost, mora profesionalnim, stručnim i odgovornim radom „štititi” poslodavca kao odgovornu osobu za zaštitu na radu , mora brinuti o sigurnosti i zaštiti radnika, provoditi učinkovit unutarnji nadzor, provoditi edukaciju  i poduzimati potrebne mjere te mora surađivati sa svim organizacijskim jedinicama i vanjskim dionicima.

Obrazovanje stručnjaka za zaštitu na radu,uvažavanje njihovog značaja i podizanje kvalitete njihovog rada osiguranjem kontinuiranog unapređivanja znanja, vještina i kompetencija,jedan su od najvažnijih prioriteta u zauzimanju za unapređivanje zaštite na radu,kao područja od posebnog društvenog interesa u Republici Hrvatskoj.

Svaki stručnjak osobno mora težiti ispunjenju svojeg prava i  obveza.Odgovornost podrazumijeva savjesno,valjano obavljanje dužnosti a dužnošću se smatra dužnost prema sebi,kao i prema drugima ,dužnost na radu,u obrazovanju,kod kuće i dr. Na takav način preuzimamo svoju sudbinu u svoje ruke. 

Stjecanje kompetencija je transformacijski proces koji mijenja navike, širi perspektive, s jedne strane potiče na samostalno planiranje, donošenje odluka, preuzimanje odgovornosti za svoje učenje i za rješavanje problema, ali istodobno s druge strane upućuje ljude jedne na druge: na zajednice učenja, razmjenu iskustava i primjera dobre prakse, organizirano  djelovanje u okviru strukovnih udruga,klubova  ili komore.Vrijeme je da se glas stručnjaka zaštite na radu čuje, i to polazeći od studenata pa do svih drugih neovisno  u kojem sektoru rade, ili se nalaze izvan operativnog rada.  

Praksa drugih zemalja i struka potvrđuje da cjeloživotno  stručno usavršavanje profesionalaca u zaštiti na radu treba biti  jedan  od temeljnih uvjeta za vrednovanje i  obnovu licence  za obavljanje stručnih poslova iz područja zaštite na radu, i to neovisno  da li stručnjak  radi u tvrtki, ustanovi ili ovlaštenoj osobi za poslove zaštite na radu, ili negdje drugdje na takvim poslovima.

Državna uprava mora slušati struku , kako bi logistikom, zakonodavnim okvirom  i propisima, bila potpora stručnjacima  zaštite na radu, te na taj način omogućila poslodavacima  i radnicima učinkovito i odgovorno djelovanje   na  osiguranju sigurnih i zdravih radnih mjesta.

Hrvatska Vlada  mora preuzeti obvezu i odgovornost ustrojiti obvezan, primjeren i poticajan model stalnog stručnog usavršavanja stručnjaka zaštite na radu, a u odnosu na postojeće,ali i dalje namjeravano održavajuće a neodgovarajuće stanje,potrebno je  visoko podići razinu organizacije i sadržaja  polaganja stručnog ispita za stručnjake zaštite na radu i koordinatore zaštite na  radu, čime će se osigurati ključni preduvjeti za  unapređivanje zaštite na radu, osigurati odgovarajući status i uvažavanje ove struke,te osnažiti stručnjake zaštite na radu , što je posebno značajno u vrijeme  rastućih promjena i novih izazova u svijetu rada.

                                                                                                             Vitomir Begović

Prevedi »