Održan stručni skup o zaštiti na radu

Created with Sketch.

Održan stručni skup o zaštiti na radu

U organizaciji Hrvatske udruge za zdravo radno mjesto, 25. siječnja 2024. godine u Zagrebu je održan stručni skup “Zaštita zdravlja i sigurnost na radu – Propisi, novosti, primjeri dobre prakse”.

U ime udruge Gorana Lipnjak pozdravila je okupljene s dobrim željama u novoj godini pri čemu je najavila ovogodišnji Plan stručnih skupova.

U nastavku donosimo sažetak izlaganja o pojedinim temama stručnog skupa.

Zakon o radu – rad od kuće i na daljinu prva je tema, o kojoj je govorila Josipa Klišanin, dipl. iur., načelnica Sektora za rad, Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu stupio je na snagu 1. siječnja 2023. godine. Radi se o reformskim promjenama koje su opsežne i koje su zahvatile niz važnih instituta općeg propisa o radu. Jedan takav institut je i rad na izdvojenom mjestu rada, koji je do ovih izmjena i dopuna Zakona bio uređen tek jednim člankom, a koji je u bitnom uređivao samo obvezni sadržaj takvog ugovora. Sada je ta zakonska materija dopunjena, da bi na precizan i jasan način bio uređen način rada koji je počevši od početka pandemije bolesti COVID-19, doživio neslućene razmjere.

Imajući u vidu da je kvaliteta radnih odnosa u okolnostima nedostatka radne snage, osobito nedostatka kvalificirane radne snage, ocijenjena itekako bitnom za rast gospodarstva te uzimajući u obzir da su digitalizacija i informatizacija poslovnih procesa u posljednjih desetak godina bile izrazito propulzivne, rad koji se obavlja izvan poslovnih prostorija poslodavca došao bi u fokus interesa radnika i poslodavaca i bez da ga je tako snažno potaknula pandemija COVID-a. Stoga ne čudi da su upravo rad na izdvojenom mjestu rada i rad na daljinu, kao novi pojam u Zakonu o radu, bile perjanice ove zakonske novele, koja je u sami vrh ciljeva uvrstila ravnotežu poslovnog i privatnog života radnika.

Opisano cjelovito uređenje rada na izdvojenom mjestu i rada na daljinu osigurat će pravnu sigurnost ugovornih strana radnog odnosa koji se izvršava izvan prostorija poslodavca, a fleksibilan pristup takvom načinu rada omogućit će mnoge benefite kako radnicima, tako i poslodavcima.

Kako urediti mjesto rada od kuće odnosno koje su prednosti i nedostaci rada od kuće bila je tema izlaganja Borivoja Žmegača, mag. ing. el., Preventa d.o.o., Varaždin.

Preventa, kao ovlaštena tvrtka specijalizirana za zaštitu na radu, obilježava 15 godina uspješnog rada na tržištu, usmjeravajući svoje resurse prema inovativnim informatičkim rješenjima u skladu s tržišnim potrebama. Od prvog videozapisa iz 2015. godine, razvijen je bogat portfolio s preko 50 edukativnih videozapisa koji obuhvaćaju širok spektar tema - od gradilišta, rada s računalom, trgovine, prerađivačke industrije, do rada od kuće i inspekcijskog nadzora u zaštiti na radu. Nedavno objavljeni video fokusiran je na rad od kuće, kojim se izlažu smjernice za optimizaciju radnog mjesta, s ciljem postizanja učinkovitosti i zdravlja radnika. Video sadrži praktične savjete o ergonomiji, postavljanju tehnološke opreme, rasvjeti i klimi, naglašavajući važnost pravilnog uređenja radnog prostora kako bi se osigurao zdrav i produktivan radni ambijent kod kuće. U videu se posebno ističe važnost ergonomski dizajniranih stolaca i stolova, adekvatne rasvjete i održavanja optimalne temperature u radnom prostoru. Proaktivni pristup osigurava da se važnost sigurnosti i zdravlja na radnom mjestu ne zanemari ni u kontekstu sve prisutnijeg rada od kuće. Kroz svoje videozapise, tvrtka ne samo da educira već i aktivno pridonosi kulturi sigurnosti i prevencije, čineći radno okruženje, bilo u uredu ili kod kuće, sigurnijim i zdravijim. Suradnja s ekspertima poput Mateja Sakomana, poslovnog psihologa dodatno obogaćuje ovaj pristup, pružajući korisnicima dragocjene uvide u psihološke aspekte rada, potičući tako holistički pristup koji vodi računa o fizičkom, ali i mentalnom zdravlju zaposlenika.

O Izmjenama i revizijama propisa zaštite na radu – zaštiti radnika od izloženosti kemijskim i fizikalnim štetnostima govorio je Jere Gašperov, dipl. ing. stroj., Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Sektor za zaštitu na radu, Služba za zaštitu na radu, viši savjetnik – specijalist.

U procesu kontinuiranih izmjena Direktiva EU-a koje se odnose na izloženost radnika opasnim kemikalijama na radu, donesene su i izmjene i dopune Pravilnika, koji svojim odredbama objedinjuje sveukupnu problematiku rada s opasnim kemikalijama, uključujući kancerogene, mutagene i reproduktivno toksične kemikalije.

Granične vrijednosti izloženosti radnika za mnoge opasne kemikalije su u značajnoj mjeri smanjene, što će zahtijevati prilagodbu i značajne investicije u mnogim tehnologijama i sektorima pojedinih djelatnosti. Iz tog razloga, određeni su i prijelazni rokovi za prilagodbu istome.

Novi propisi u odnosu na zaštitu radnika zbog izloženosti buci i vibracijama na radu doneseni su prvenstveno radi usklađivanja s odredbama Zakona o zaštiti na radu, jer su prethodno važeći pravilnici doneseni na temelju prethodno važećeg Zakona o zaštiti na radu.

Muhidin Omerdić, mr. sig., Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, upoznao je nazočne s Nadzorom/revizijom nad radom ovlaštenih osoba za obavljanje poslova zaštite na radu te uočenim nedostacima.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike između ostalog, nadležno je za provođenje postupka izdavanja i oduzimanja ovlaštenja za obavljanje poslova zaštite na radu te reviziju ovlaštenja pravnim i fizičkim osobama za obavljanje poslova zaštite na radu, zatim stručni nadzor nad obavljanjem istih, vođenje evidencije izdanih i oduzetih ovlaštenja te rješenja o prestanku ovlaštenja, kao i vođenje Informacijskog sustava zaštite na radu.

Ovlaštene osobe za obavljanje poslova zaštite na radu jedan su od najznačajnijih čimbenika u osiguranju uvjeta za poštovanje propisa i procedura, odgovorno i učinkovito provođenje širokih aktivnosti usmjerenih na poboljšanje i stalno unapređivanje zaštite na radu. Svaka ovlaštena osoba za poslove zaštite na radu ima i dodatnu zadaću postizanja izvrsnosti u svojem radu, kao i promicanja društvene odgovornosti u poslovanju.

U periodu od 2015. do 2023. godine ukupno je izdano 607 rješenja za ovlaštenja za obavljanje poslova zaštite na radu pravnim i fizičkim osobama i to 398 po zahtjevu ispunjenja traženih uvjeta te 66 ovlaštenja (preinaka) nakon gubitka određenih uvjeta. Od toga je ukinuto 59 rješenja u potpunosti te 46 rješenja djelomično, a odbijeno je 37 zahtjeva. Jedno rješenje je poništeno.

U Republici Hrvatskoj trenutno je aktivno 170 ovlaštenih osoba, od čega je 91 pravnih i 79 fizičkih.

Na mitove i legende povezane s procjenom rizika ukazao je u svojem izlaganju dr. sc. Darko Palačić, prof. struč. stud., Veleučilište studija sigurnosti, Zagreb.

Mitovi i legende: Metoda procjene rizika koju primjenjujemo je odlična, Procjenom rizika identificiraju se svi rizici, Plan mjera za sprečavanje i smanjenje rizika te osiguravanje više razine zaštite na radu (plan mjera za uklanjanje odnosno smanjivanje razine opasnosti, štetnosti i napora), Ovlaštene tvrtke koje u jednom danu izrade procjenu rizika, Stručnjaci zaštite na radu znaju izraditi procjenu rizika, Poslodavci znaju izraditi procjenu rizika, Ovlaštene tvrtke izrađuju kvalitetnije i bolje procjene rizika od stručnjaka zaštite na radu u tvrtkama, Poslovi s posebnim uvjetima rada su poslovi s velikim rizikom, Radnici sudjeluju u izradi procjene rizika.

Ovdje nisu navedeni svi mitovi i legende. Procjena rizika temelj je svih mjera koje se poduzimaju za poboljšanje zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Dok ne primijenimo nove, bolje modele i dalje ćemo slušati urbane legende i mitove o nadnaravnim stručnjacima zaštite na radu, “svjetlosnoj brzini” ovlaštenih tvrtki, ultimativnim procjenama rizika, najboljoj metodi procjene koju primjenjujemo, odličnim planovima mjera za uklanjanje/smanjenje razine opasnosti, itd. Za prevladavanje postojećih mitova i legendi potrebno je kreirati bolje modele koji će podići zaštitu zdravlja i sigurnost radu na višu razinu. Primjena umjetne inteligencije i automatizacije u kombinaciji sa IoT mijenja način razmišljanja o sigurnosti, rizicima i procjeni rizika.

Ana Šijaković, univ. spec. oec., dipl. ing. sig. stalni sudski vještak za sigurnost i zaštitu na radu, izložila je temu o Vještačenju i zaštiti na radu.

Vještak je osoba s dokazanim stručnim i profesionalnim sposobnostima te certifikatom sudskih vještaka odnosno procjenitelja, koja uživa glas stručnog, nepristranog i kompetentnog stručnjaka u određenom području te može donositi samostalno stručna mišljenja radi utvrđivanja činjenica koje su potrebne sudu ili drugim naručiteljima. Stalni sudski vještaci i procjenitelji na temelju svoga stručnog znanja pružaju pravosudnim tijelima, tijelima državne uprave i drugim naručiteljima (pravne i fizičke osobe, banke, osiguravajuća društva, inspekcije, fizičke osobe u pripremi izvansudskih nagodbi, fizičke osobe u postupcima mirenja, uslugu davanja nalaza i mišljenja (vještačenje i/ili procjena) kada je to potrebno radi utvrđivanja ili razjašnjenja činjenica koje se utvrđuju u postupku te obavljaju procjene materijalne imovine, nematerijalne i financijske imovine te financijskih obveza fizičkih i pravnih osoba.

Broj ozljeda na radu, uključujući nažalost i smrtnih, u stalnom je porastu od 2014. godine. Inspektori rada za nadzor u području zaštite na radu obavili su u 2022. godini 720 inspekcijskih nadzora povodom ozljeda osoba na prostoru poslodavca, od toga 65 nadzora povodom prijavljenih smrtnih događaja, 521 nadzora povodom ozljeda zbog kojih je radniku ili osobi na radu pružena hitna medicinska pomoć i zbog kojih je osoba zadržana na liječenju u zdravstvenoj ustanovi i 134 nadzora ozlijeđenih osoba koje nisu zadržane na liječenju u zdravstvenoj ustanovi. Od 66 osoba kod kojih je na prostorima poslodavaca utvrđena smrt, 6 osoba nisu bili radnici, 22 radnika umrlo je na prostorima poslodavaca od bolesti, a 38 radnika smrtno je stradalo prilikom obavljanja poslova.

Stipe Šola, dipl. ing. medijator i trener medijatora, PROFI TEST d.o.o. Centar za mirno rješavanje sporova “MEDIJATOR”, osvrnuo se na temu Doprinos medijatora i medijacije u stvaranju zdravijeg radnog mjesta.

Medijacija i medijatori kao primaran alat za rješavanje konflikata i sporova u mnogome olakšavaju komunikaciju između strana u konfliktu. Medijatori značajno pomažu kao neovisni stručnjaci u rješavanju svih vrsta konflikata i sporova koji mogu nastati iz radnog odnosa kod poslodavca. Vrlo su učinkoviti u slučajevima nastanka prijepora između radnika i poslodavca kod nezgoda i ozljeda na radu. Koristeći medijatore i medijaciju, društva imaju priliku razvijati kulturu dijaloga, tolerancije, suradnje, empatije, olakšavaju ostvarenja svih zajedničkih ciljeva kojima streme. Ekonomičnost, brzina u rješavanju prijepora kao i kvalitetna i realna rješenja konflikata koja medijacija donosi dodatna su vrijednost. Medijacija i medijatori svojim djelovanjem pružaju idealnu priliku za stvaranje učinkovitog, zdravog i sigurnog radnog mjesta gdje će razina stresa biti svedena na minimum, a time i rizik od nastanka oboljenja, nezgoda i nesreća na radu značajno smanjen.

Ankica Luketina, dipl. ing. stroj., stalni sudski vještak za strojarstvo i kvalitetu robe, član HDSVIP, govorila je o temi Postupanje i uvjete za pregled i ispitivanje dizalica prema zakonu o zaštiti na radu.

Obveza pregleda i ispitivanja dizalica proizlazi iz Zakona o zaštiti na radu odnosno čl. 1. st. 2. Pravilnika o pregledu i ispitivanju radne opreme (N.N., br. 16/16., 120/22.), koji kaže da se isti odnosi i na sredstva za prijenos i prijevoz tereta prema propisu o sigurnosti i zdravlju pri uporabi radne opreme.

Prema Pravilniku o tehničkim normativima za dizalice (Sl. 65/91.) pod dizalicom se podrazumijeva stroj povremenog djelovanja, namijenjen za podizanje, spuštanje i premještanje tereta u prostoru ovješenog o kuku ili pridržavanog nekim drugim sredstvom za prihvat tereta.

Svrha pregleda dizalica je vizualno utvrditi funkcionalnost rada da ne ugrožava sigurnost i zdravlje radnika pri njenom korištenju, utvrditi primjenu sigurnosno zdravstvenih zahtjeva prema dokumentaciji proizvođača, dostupnost uputa za rad i održavanje, utvrditi stanje održavanja prema uputi proizvođača ili priznatim pravilima zaštite na radu.

Ispitivanjem su obuhvaćene sve ostale radnje koje nije moguće utvrditi pregledom, a provodi se korištenjem mjerne i ispitne opreme uz nazočnost i rukovanje stručno osposobljenog dizaličara i prema potrebi signalista.

Zadnja tema stručnog skupa bila je posvećena Prednostima implementacije međunarodnog standarda ISO 45001:2018, o čemu je govorio Ivan Jakić, mag. ing. sec., Quality Austria Adriatic d.o.o., Zagreb.

Zahtjevi na tržištu rada neumoljivo se brzo mijenjaju svakoga dana. Potrebe i očekivanja radnika u bitnome se razlikuju ovisno o prirodi radnoga mjesta, kompetencijama, zdravstvenomu stanju, socijalnome statusu, dobi.

Sve te zahtjeve potrebno je ispuniti jer u protivnome poslodavac gubi radnu snagu koja će odabrati raditi za onoga tko te zahtjeve može ispuniti.

Standard ISO 45001 se kroz godine potvrdio kao mjerodavan autoritet po pitanju brige za sigurnost i zdravlje radnika. Slijedeći zahtjeve standarda organizacijama je zajamčen uspjeh u ispunjavanju potreba i očekivanja ne samo radnika nego i ostalih zainteresiranih strana po pitanju sigurnosti i zaštite zdravlja.

Posjedovanje ISO 45001 certifikata potvrđuje neupitnu predanost vodstva u zaštiti zdravlja i osiguranju sigurnih uvjeta rada za radnike, okoliš i lokalnu zajednicu.

Izbor prave certifikacijske kuće značajno utječe na percepciju vrijednosti i učinkovitosti sustava upravljanja sigurnošću i zdravljem na radu. Neophodno je pažljivo procijeniti certifikacijske kuće na temelju njihove reputacije, stručnosti, poznavanja industrije i globalne prepoznatljivosti kako bismo donijeli pravu odluku.

Morena Tomić

Prevedi »