Kampanja za sigurnost na gradilištima

Created with Sketch.

Kampanja za sigurnost na gradilištima

Kampanja je niz planiranih aktivnosti koji služe ostvarivanju određenog edukativnog cilja. U području zaštite na radu to je povećanje svijesti i znanja u području prevencije sigurnosti i očuvanja zdravlja na radu. Za uspješnu kampanju važni su što veći obuhvat ciljane populacije te učinkovita komunikacija za promjenu ponašanja. Navedno je moguće postići preventivnim porukama, edukacijom i promocijom preventivnog sigurnosnog te zdravstvenog ponašanja.

U Hrvatskoj je prvu i do sada jedinu nacionalnu kampanju „STOP ozljedama na radu 2016 – 2018.“  organizirao Zavod za unapređivanje zaštite na radu. U drugim zemljama kampanje su kontinuirana aktivnost. Ovom prilikom osvrnut ćemo se na aktualnu kampanju u jednoj od članica EU; Češkoj Republici (broj stanovnika 10,52 milijuna, udio zaposlenih u ukupnom stanovništvu u dobi od 15 do 64 godine dosegao je u travnju ove godine 75,7 %). Kao zemlja u Srednjoj Europi na sjeveroistoku graniči s Poljskom, na jugoistoku sa Slovačkom, na jugu s Austrijom a na zapadu i sjeverozapadu s Njemačkom.

Poznato je da je graditeljstvo visoko rizična djelatnost diljem svijeta. Svjedoci smo intenzivnih aktivnosti na gradilištima diljem Hrvatske, propusta, kao i trenda teških i smrtnih ozljeda na radu te zdravstvenih problema radnika u graditeljstvu. Zato je poučno usporediti, od organizacije do provedbe što i kako rade drugi.

Kampanju kojoj je cilj prevencija na gradilištima pripremio je Istraživački institut za zaštitu na radu, a sponzoriralo ju je Ministarstvo rada i socijalne skrbi Češke Republike u suradnji s Češko-moravskom konfederacijom sindikata.

Institut za istraživanje zaštite na radu (OSRI) je, prema Zakonu o javnim istraživačkim ustanovama, javna istraživačka ustanova koju je osnovalo Ministarstvo rada i socijalne skrbi Češke Republike.

Osnovna djelatnost OSRI-ja je istraživanje, provjera i primjena metoda te sredstava u području prevencije rizika za zdravlje i živote ljudi, okoliš i materijalna dobra koji proizlaze iz radnih aktivnosti te poboljšanja radne sposobnosti i kvalitete radnog života. Bavi se i operativnim istraživanjem, odnosno praćenjem stanja i razvoja zaštite na radu, vođenjem podataka i statistike iz područja zaštite na radu. Služi kao analitičko i konceptualno mjesto u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.

Svrha OSRI-ja je provođenje istraživanja u području zaštite na radu i ispunjavanje zadataka koji proizlaze iz konvencija MOR-a, važećeg zakonodavstva o zaštiti na radu, zahtjeva Vijeća Europske unije i Europske komisije, europskih Agencija za sigurnost i zdravlje na radu, Eurostat- a; a za potrebe osnivača i inspekcije rada.

Putem različitih aktivnosti djeluje se na jačanje prevencije, što znači postizanje stanja u kojem je opasnost od ugrožavanja (osoba) ili nanošenja štete otklonjena ili svedena na prihvatljivu razinu. Sprečavanje rizika znači sve mjere koje proizlaze iz zakonskih i drugih propisa za osiguranje sigurnosti i zaštite zdravlja na radu te niz mjera poslodavca kojima je cilj spriječiti rizike, ukloniti ih ili minimizirati učinak nepovratnih rizika. Zaštita na radu je vrijednost i važna je za zdravlje, kvalitetu života i sam život. Zdravlje i sigurnost zajednički su interes i obveza  javnog i privatnog sektora te sastavni su dio obrazovanja i cjeloživotnog učenja.

Ocjenjuje se da podizanje razine zaštite na radu ima objektivno postojeće prepreke i probleme. Na primjer: opća kriza vrijednosti u društvu; rastuća kompleksnost i složenost rizika; visoka tolerancija na rizike; sve veće rizično ponašanje osobito kod mlađih generacija; slabo poznavanje pojave, učinka i mogućih načina otklanjanja novih rizika u sustavima rada (nano i biotehnologija, psihosocijalni rizici i dr.); ograničavanje prepoznavanja zaštite na radu kao javnog interesa; nedostatak društvenog uređenja za preventivno djelovanje; rješenja pitanja zaštite na radu, posebice u istraživanju, obrazovanju i promicanju; uski resorni pristup i partikularni interesi; ograničavanje statistike i informacijskih sustava o zdravlju i sigurnosti; jednostrano promicanje interesa kapitala (vlasnika); ograničavanje socijalne i pravne zaštite; smanjenje troškova na štetu zdravlja i sigurnosti; smanjenje sigurnosne kulture;stagnacija kvalitete radnog života, ljudske dimenzije i dostojanstva rada; nepostojanje modernog sustava osiguranja od nezgoda; složenost zakonodavstva; nedostatak jasnoće i brojnost zakonskih propisa; teška provedba i dr.

Polazište za pripremu i provedbu kampanje bila je Analiza i ocjena trenutnog praktičnog i pravnog statusa područja zaštite na radu na gradilištima u Češkoj s naglaskom na rad koordinatora zaštite na radu na gradilištu uz usporedbu stanja prije i nakon izmjene propisa.

Cilj istraživačkog zadatka bio je provesti ažurnu analizu i provjeriti eventualno postojanje problematičnih pravnih i praktičnih momenata u obavljanju poslova koordinatora za zaštitu na radu na gradilištu te moguće kolizije i nedosljednosti između propisa o zaštiti na radu. te građevinskim (ili drugim tehničkim) propisima. Dio analize mora biti analiza postojeće sudske prakse, kako češke tako i europske, u kojoj se obrađuje pitanje aktivnosti koordinatora za zaštitu na radu na gradilištu, uz ocjenu njezina utjecaja na praksu i češko pravno okruženje. Ova analiza će uključivati ​​ocjenu učinkovitosti Plana zaštite na radu kao alata za koordinaciju mjera zaštite na radu na gradilištima, procjenu koristi i troškova usklađenosti s Planom nakon izmjene propisa, s prijedlogom načina rješavanja eventualnih problematičnih momenata praktične i pravne naravi.

Drugi istraživački zadatak odnosio se na Pametno radno mjesto za sigurnost i zaštitu zdravlja radnika. Glavni cilj su novi trendovi u području radnih aktivnosti povezan sa sve većom robotizacijom i digitalizacijom proizvodnje. Pilot projekt temelji se na obradi više studija slučaja iz poslovne prakse, a koji će također biti usmjeren na utvrđivanje stupnja implementacije novih tehnologija u sektore i područja gospodarskih djelatnosti i na određenim radnim mjestima. Cilj je utvrditi postoje li funkcionalni sustavi sposobni detektirati neželjene događaje. Njihova funkcionalnost i doprinos također će se istražiti s obzirom na ergonomiju, zdravlje i sigurnost radnika (kako bi se smanjila učestalost nesreća, morbiditet, mišićno-koštani poremećaji) te da li nove tehnologije na radnom mjestu za zaposlenike, osim što olakšavaju rad, podržavaju kreativnost i učinak.

Vrijedna pozornosti je i praksa da elektroničke verzije informativnih materijala usmjerenih na područje zaštite na radu za pojedine djelatnosti, Državni ured za inspekciju rada Češke Republike izdaje u tiskanom obliku, i kao takvi su fizički dostupni na radnim mjestima. Posebni informativni materijali vrijede prema datumu izdavanja navedenom na impresumu, a prema potrebi se kontinuirano ažuriraju.

Kampanja sigurnosti i zaštite zdravlja na radu za poslodavce u 2023. godini „Ako želite uštediti, kladite se na sigurno gradilište“, usmjerena je na povećanje svijesti o rizicima povezanim s radom na gradilištima. Svake godine tisuće građevinskih radnika izloženo je sigurnosnim i zdravstvenim opasnostima koje ugrožavaju njihovo zdravlje i živote. Kampanja u području sigurnosnih rizika fokusirat će se na rad na visini, budući da su drugi najčešći uzrok smrtnih nesreća na radu zgrade, objekti i površine, gdje se uglavnom radi o padu s visine i dubine. U području zdravstvenih rizika, kampanja se fokusira na izloženost prašini koja se može udisati, kristalni kvarc. Procjenjuje se da je oko 5 milijuna radnika u Europskoj uniji izloženo kristalnom siliciju. Silikatna prašina klasificirana je kao kancerogena skupina 1, što znači da se smatra sigurnim uzročnikom raka.

Za kampanju su uz edukativne materijale pripremljeni i posteri koji će se objavljivati ​​tijekom godine postupno i dinamički: Sigurnosni rizici u građevinskoj industriji; Rizik od pada s visine i dubine; Rizik od urušavanja u iskopu; Silikatna prašina na gradilištima; Rizik od udisanja silicijske prašine; Uklanjanje izloženosti silicijskoj prašini.

Ovaj primjer pokazuje da nacionalna institucionalna organiziranost, osmišljen i stručan pristup,  masovna i ciljana edukacija poslodavaca, zaposlenika i ostalih sudionika u ovom području može poslužiti kao značajno preventivno sredstvo. Cilj je poslodavcima uštedjeti financijske troškove posljedica nepoštivanja sigurnosti na gradilištima. Istovremeno, cilj je osigurati radnicima zaštitu, sigurnost i zdravlje na radu, kao i smanjiti troškove fondova socijalne zaštite.

Svakako je važan ustroj i aktivnost Vladinog vijeća za sigurnost i zdravlje na radu, koje je stalno savjetodavno tijelo Vlade Republike Češke u području sigurnosti i zdravlja na radu. Predsjednik Vladinog Savjeta za zdravlje i sigurnost je osobno ing. Marian Jurečka, potpredsjednik Vlade i ministar rada i socijalne skrbi Češke Republike. Savjet ima 27 članova, među kojima su iz redova državne uprave predstavnici najvažnijih  ministarstava (rada, zdravlja, obrazovanja, industrije i trgovine, regionalnog razvoja,zaštite okoliša, prometa, i dr.), državnog ureda za inspekciju rada, zavoda za nuklearnu sigurnost i  nacionalnog statističkog ureda. Članovi Vijeća su i predstavnici najvećih sindikata i nekoliko najvažnijih udruga poslodavaca te su posebno zastupljeni predstavnici nezavisnih stručnjaka za područje sigurnosti i zdravlja na radu, iz obrazovnih ustanova u području sigurnosti, zdravlja na radu i prava. Pored toga redovito se kao gosti na sjednice pozivaju i predstavnici relevantnih institucija; instituta za sigurnost i zdravlje na radu, regulatora za norme, gospodarske komore.

Vijeće uz Statut i Poslovnik ima stalno povjererenstvo za tehničku sigurnost te stalne odbore za zakonodavstvo; obrazovanje i istraživanje; socijalno zdravstvena pitanja, kao i nacionalne dokumente o zaštiti na radu.

                                                                                                              Vitomir Begović

Prevedi »