Suzbijanje rizika od raka na radnom mjestu

Created with Sketch.

Suzbijanje rizika od raka na radnom mjestu

Rak povezan s radom i dalje je jedan od najvećih zdravstvenih problema na radnim mjestima širom Europe.

Svake godine 4. veljače, na Svjetski dan borbe protiv raka, širom se svijeta usmjerava pozornost na rak i njegovo suzbijanje, dijagnosticiranje i liječenje, uz priznanje napora organizacijama, zajednicama i pojedincima uloženih za smanjenje globalnog utjecaja te bolesti. Međutim, borba protiv uzroka raka na radu mora biti svakodnevna i  trajna.

Pandemija bolesti Covid-19 značajno je utjecala na oboljele od raka zbog odgođenih snimanja, pregleda i promjena terapija. U tom kontekstu europski plan borbe protiv raka prilika je za ublažavanje posljedica pandemije na skrb i potporu za oboljele od raka, što je još jedan korak prema snažnoj europskoj zdravstvenoj uniji i sigurnijem, bolje pripremljenom i otpornijem EU-u.

Procjenjuje se da je rak povezan s radom vodeći uzrok smrti na području Europske unije. Jasno je da se može učiniti više kako bi se smanjio broj slučajeva raka povezanog s radom i stoga je 25.svibnja2016. šest europskih organizacija ;austrijsko Savezno ministarstvo rada, socijalnih pitanja i zaštite potrošača, BUSINESSEUROP (europski poslodavci), Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU OSHA),Europska komisija,Europska konfederacija sindikata i nizozemsko Ministarstvo socijalnih pitanja i zapošljavanja, potpisalo sporazum prema kojem se obvezuju dobrovoljno djelovati u programu podizanja svijesti o rizicima koji proizlaze iz izloženosti kancerogenim tvarima na radnom mjestu te na razmjenu dobrih praksi.

Sporazum je obnovljen 28. studenoga 2019. Potpisali su ga finski ministar za socijalna pitanja i zdravsvo te njemački savezni ministar za rad i socijalna pitanja koji su zahvalili Austriji i Nizozemskoj kao i četvorici europskih partnera (Europskoj komisiji, EU-OSHA-i, ETUC-u i organizaciji Business Europe) na njihovu angažmanu.

Na konferenciji „STOP raku na radnom mjestu” u organizaciji njemačkog predsjedanja EU-om, koju su 9. i 10. studenoga 2020. organizirali njemačko Savezno ministarstvo za rad i socijalna pitanja (BMAS) i Savezni institut za sigurnost i zdravlje na radu (BAuA), partneri u planu djelovanja predstavili su novu strategiju 2020-2024.Ciljevi strategije uključuju pomoć poduzećima i radnicima u suzbijanju izloženosti kancerogenim tvarima na radnom mjestu i smanjivanju na minimum njihova učinka na radnu snagu.

Njvažnija četiri cilja utvrđena za razdoblje 2020.-2024 su.:

  • podizanje svijesti među poduzećima i radnicima o rizicima od izloženosti kancerogenim tvarima te o potrebi preventivnog djelovanja širom Europe
  • podrška poduzećima i radnicima u suzbijanju izloženosti kancerogenim tvarima na radnom mjestu i smanjivanju na minimum njihova učinka na radnu snagu
  • mobiliziranje dionika i veće uključivanje relevantnih subjekata s ciljem multipliciranja napora širom Europe
  • naglasak na inovacijama za premošćivanje jaza između rezultata istraživanja i potreba poduzeća.

Od 2021. prema planu djelovanja uključit će se partneri  u nekoliko aktivnosti za postizanje dodatnog učinka za suzbijanje izloženosti radnika kancerogenima. Svi ti „izazovi” doprinijet će postizanju četiriju glavnih ciljeva. Izazovima upravlja manji tim partnera  te ih izvršava. Međutim, za njihov je uspjeh potrebno i sudjelovanje drugih.Pored  osam navedenih partnera aktivnostima će se pridružiti i nekoliko zemalja. Organizacije širom Europe također se poziva na sudjelovanje u jednom ili više ovih izazova i radi postizanja postavljenih  ciljeva.

Upoznajte  Plan djelovanja na kancerogene tvari i aktivnosti EU-OSHA-e usmjerene na rak povezan s radom

Informirajte se o  istraživanju među radnicima o čimbenicima rizika od raka u Europi

Saznajte više o usvajanju Europe’s Beating Cancer Plan

 

Prevedi »