Socijalnim dijalogom unapređivati i zaštitu na radu

Created with Sketch.

Socijalnim dijalogom unapređivati i zaštitu na radu

Tripartitni socijalni dijalog  je  sredstvo utjecaja socijalnih partnera; poslodavaca i sindikata  na javne politike koje donose vlasti, pri čemu  priprema, donošenje te praćenje i evaluacija javnih politika izravno utječe na kvalitetu i postignuća  tripartitnog socijalnog dijaloga.Sporazumima o osnivanju nacionalnoga GSV-a , pored nacionalne razine otvorena  je i mogućnost osnivanja tripartitnih tijela na nižim razinama vlasti, na razini županija kao oblika regionalne samouprave, te na razinama gradova i općina, kao oblicima lokalne samouprave.

U okviru Europskog socijalnog fonda i  Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.  „Jačanje socijalnog dijaloga - faza III.“ , Varaždinska županija nositelj je  projekta „Zajedno ka održivom socijalnom dijalogu - ZAKOS“ , a partneri su  Međimurska i Koprivničko - križevačka županija te Tekstilno-tehnološki fakultet, Sindikat tekstila, obuće, kože i gume, Hrvatska udruga poslodavaca, Sveučilište Sjever i Agencija za razvoj Varaždinske županije.

Svrha projekta je doprinijeti kvaliteti i kontinuitetu socijalnog dijaloga u sjeverozapadnoj Hrvatskoj kroz osnaživanje stručnih i administrativnih kapaciteta svih dionika socijalnog dijaloga, odnosno vođenje dijaloga kojim bi se razmjenjivale informacije i osigurala intenzivna razmjena mišljenja o prijedlozima mjera za rješavanje određenih problema i iznalaženje kompromisnih rješenja.

Sukladno programu projekta pod vodstvom Vitomira Begovića, eksperta za ovo područje,  održani su seminari  na temu "Značaj tripartitnog socijalnog dijaloga za jedinice  regionalne i lokalne samouprave" u Varaždinu, Čakovcu i Koprivnici, u okviru kojih su izloženi  osnovni podatci o RH te Varaždinskoj, Koprivničko - križevačkoj i  Međimurskoj županiji, lokalnoj i regionalnoj samoupravi u RH,razinama i vrstama socijalnog dijaloga,tripartitnom socijalnom dijalogu, preduvjetima i važnosti socijalnog dijaloga, ciljevima tripartitnog socijalnog dijaloga,načinu odvijanja dijaloga, ulozi vlasti u dijalogu ,izazovima za dionike i koristima socijalnog dijaloga, praksi drugih zemalja,širem socijalnom dijalogu ,primjeru Irske ,partnerima u županijskom GSV-u,te kako ostvariti pozitivne promjene i suradan odnos. Analizirane su i odredbe Statuta i Poslovnika o radu Županijske  skupštine , zatim su predložene određene promjene  radi učinkovitijeg odvijanja tripartitnog socijalnog dijaloga . Sudionici su upoznati i s javnim politikama, načinom njihove pripreme, rasprave, oblikovanja, provedbe i analize, načinom prevencije i rješavanjem  sukoba i konflikata , mogućim oblicima i značajem otvorenosti i  javnosti u  radu županijskih GSV-a, te poukama korisnima za kvalitetniji socijalni dijalog.   

Na seminarima je uz predstavnike koji već sudjeluju u radu županijskih GSV-a, sudjelovao i veći broj predstavnika jedinica lokalne samouprave i razvojne agencije  koji do sada nisu bili uključeni u tripartitni socijalni dijalog.

Budući je glavna svrha projekta "Zajedno ka održivom socijalnom dijalogu ZAKOS"   stvaranje preduvjeta za unapređenje tripartitnog socijalnoga dijaloga na regionalnoj i lokalnoj razini kroz  analizu dosadašnjih iskustava i postignuća, te razmjenu iskustava, tijekom seminara  su  predložene glavne smjernice promjena koje je potrebno poduzeti kako bi se unaprijedili funkcioniranje i postignuća tripartitnog socijalnog dijaloga. Preporuke  predstavljaju dobru osnovu za daljnje zajedničko djelovanje na unapređenju tripartitnih odnosa.

Socijalni dijalog i partnerstvo predstavljaju najučinkovitiji način pronalaženja zajedničkih rješenja i oblikovanja prijedloga  mjera kojima se otvara perspektiva razvoja, zapošljavanja, socijalne sigurnosti  te promovira socijalna uključenost, socijalna pravda i solidarnost. Socijalnim dijalogom moguće je postići društveni konsenzus o ključnim politikama,ciljevima,rokovima i načinu njihove provedbe uz stalno praćenje i ocjenu postignutih učinaka.

Temelji učinkovitog socijalnog dijaloga nalaze se u povjerenju, toleranciji, uvažavanju, privrženosti svih dionika, i opredjeljenju za usklađivanje posebnih i općih interesa, te spremnosti na preuzimanje ne samo prava , već i obveza i odgovornosti.

Socijalni dijalog važan je i za unapređivanje uvjeta i sigurnosti na radu , i zato ga treba poticati od  poduzeća ,preko  lokalne do nacionalne razine. Predstavljanje  radnika u području zaštite na radu postalo je ključnim pitanjem u nacionalnim i europskim strategijama prevencije. Takav pristup omogućuje da se veći naglasak stavi na interese i potrebe  radnika na području zaštite na radu. Kvalitetna suradnja i socijalni dijalog poslodavca s radničkim predstavnicima u području zaštite na radu nema alternative. U skladu sa Zakonom o zaštiti na radu poslodavac je obvezan obavješćivati i savjetovati se s radnicima, odnosno njihovim predstavnicima o  svim rizicima i promjenama koje bi mogle utjecati na sigurnost i zdravlje radnika. Preduvjet je da radnici na demokratski način izaberu svoje povjerenike za zaštitu na radu, da radničko vijeće u potpunosti koristi svoja Zakonom o radu i Zakonom o zaštiti na radu  utvrđena prava i obveze, da je prisutan suradan odnos  sindikata i  svih radnika s radničkim vijećem i povjerenicima radnika za zaštitu na radu. Pored drugih akata i kolektivni ugovor kao dvostrani akt kojim poslodavac i sindikati reguliraju obostrana prava i obveze,   prilika su da se naglasak stavi na zdrave i sigurne uvjete rada, zaštitu ranjivih skupina radnika , cjeloživotno učenje , motivaciju i razvoj partnerskih odnosa između poslodavca i radničkih predstavnika u području zaštite na radu.

Polazeći od prethodnih prijedloga iznijetih u javnoj raspravi o zakonodavnim promjenama , ulogu Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu, kao savjetodavnog tijela Vlade potrebno je  redefinirati , zastupljenost predstavnika Vlade u Vijeću  treba biti na vrlo visokom nivou, a sastav tog tijela uz predstavnike socijalnih partnera , nužno je proširiti s iskusnim i stručnim osobama,  kako bi se unaprijedio socijalni dijalog i sadržaj rada, a time  na učinkovit način  ostvario  utjecaj  socijalnih partnera i struke  na ovom važnom području.Potrebna je i tješnija suradnja županijskih GSV-a s nacionalnim GSV-om i Nacionalnim vijećem  za zaštitu na radu, kako bi se ostvario pozitivan sinergijski učinak.

Odgovornim socijalnim dijalogom i aktivnim sudjelovanjem svih dionika moguće je ojačati pojedinačne i zajedničke pozicije aktera, otkloniti prisutne slabosti, tražiti produktivna, zajednička rješenja za probleme i izazove te preuzeti odgovornost za dijeljenje zajedničke sudbine.

Rezultati zajedničkog rada na održanim seminarima u okviru ovog projekta doprinijeti će  osnaživanju  kapaciteta dionika na županijskoj razini za aktivno sudjelovanje u tripartitnom socijalnom dijalogu, pomoći će u stvaranju zajedničke predodžbe i razumijevanju  socijalnog dijaloga ,njegovih prednosti,koristi i izazova te kvalitetnijem  planiranju,izradi i provedbi aktivnosti  od zajedničkog interesa u narednom razdoblju. Time će se ostvariti  učinkovitije zastupanje interesa članova udruga sindikata i poslodavaca  putem suradnje s predstavnicima županija, na višu razinu podići  će se međusobni dijalog, razumijevanje i motivacija te će se osigurati širi utjecaj i doprinos ostvarenju ciljeva gospodarsko-socijalne politike.

Pored postojećih za očekivati je nove  prijave i realizaciju projekata financiranih iz sredstava Europskog socijalnog fonda ,a koji su usmjereni na jačanje socijalnog dijaloga u području zaštite na radu na razini poduzeća i županijskih Gospodarsko-socijalnih vijeća, čime se doprinosi ukupnom unapređivanju zaštite na radu u Republici Hrvatskoj.

Prevedi »