Propisi, novosti, primjeri dobre prakse

Created with Sketch.

Propisi, novosti, primjeri dobre prakse

U organizaciji Hrvatske udruge za zdravo radno mjesto, 26. siječnja 2023. godine, u Zagrebu je održan stručni skup “Zaštita zdravlja na radu – Propisi, novosti, primjeri dobre prakse”.

Skup je prigodnim uvodnim riječima u ime organizatora, predsjedništva Udruge, otvorila Gorana Lipnjak.

U nastavku donosimo sažetak izlaganja predavača stručnog skupa.

Stručni skup započeo je važnom temom: Izmjenama i dopunama propisa iz područja zaštite na radu o čemu je govorila Marina Borić, struč. spec. ing. sec., načelnica Sektora za zaštitu na radu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike u Zagrebu.

S ciljem daljnjeg unapređenja sustava zaštite na radu u Republici Hrvatskoj, ministarstvo nadležno za rad pristupilo je izmjenama i dopunama određenih propisa kao i donošenju novih propisa. Donesen je novi propis kojim se regulira osposobljavanje i stalno stručno usavršavanje iz područja zaštite na radu te novi pravilnik koji se odnosi na ovlaštenja za obavljanje poslova zaštite na radu. Izmjenjeni su i dopunjeni propisi kojima se regulira obavljanje poslova zaštite na radu te ispitivanja I pregled radne opreme i ispitivanja radnog okoliša. Provedbu zakonodavnog okvira potrebno je neprestano nadopunjavati praktičnim smjernicama i uputama za poslodavce i radnike, osobito s obzirom na potrebe koje proizlaze iz analize pokazatelja o ozljedama na radu, profesionalnim bolestima i smrtnim slučajevima, uvjete rada u brzom tehnološkom napretku, kao i s obzirom na specifičnosti u pojedinim sektorima i djelatnostima. Revizijom navedenih propisa nastojat će se postići viša kvaliteta i transparentnost u radu stručnjaka zaštite naradu u ovlaštenim osobama te aktivno poticati proces izobrazbe i stalnog stručnog usavršavanja kao i ujednačavanja sadržaja zapisa iz područja zaštite na radu.

Iz Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike dolazi i mr. sig. Muhidin Omerdić, voditelj Službe za unapređivanje sigurnosti na radu i ovlaštenja, s temom Nadzora nad radom ovlaštenih osoba za obavljanje poslova zaštite na radu i uočenim nedostacima.

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike između ostaloga nadležno je i za provođenje postupaka izdavanja i oduzimanja ovlaštenja za obavljanje poslova zaštite na radu te reviziju ovlaštenja pravnim i fizičkim osobama za obavljanje poslova zaštite na radu, zatim stručni nadzor nad obavljanjem istih, vođenje evidencije izdanih i oduzetih ovlaštenja te rješenja o prestanku ovlaštenja, kao i vođenje Informacijskog sustava zaštite na radu.

Danas smo u radnom okruženju suočeni s brojnim rizicima, što znači da apsolutne sigurnosti nema. Mjerama zaštite kojima se smanjuju rizici nastoji se postići veći stupanj sigurnosti čime dobivamo zadovoljnijeg i zdravijeg radnika, a samim time i smanjenje broja ozljeda na radu.

Viši stručni savjetnik u istome ministarstvu, Antonio Jaić osvrnuo se pak na Informacijski sustav zaštite na radu.

Informacijski sustav zaštite na radu je web aplikacija koju razvija i održava ministarstvo nadležno za rad. ISZNR sadržava evidenciju ovlaštenih osoba za obavljanje poslova zaštite na radu, ostale evidencije koje vode ovlaštene osobe u skladu s propisanom obvezom o dostavi podataka nadležnom ministarstvu putem ISZNR te evidenciju stručnjaka zaštite na radu odnosno evidenciju osoba koje je poslodavac odredio za obavljanje poslova zaštite na radu.

ISZNR je u upotrebi od stupanja na snagu Pravilnika o ovlaštenjima za poslove zaštite na radu (N.N., br. 50/19.), od 25.5.2019. godine, čime počinje obveza ovlaštenih osoba da putem ISZNR dostavljaju propisane podatke Ministarstvu.

Ideja je, još od izrade koncepta, da sustav postane informacijska platforma za sustav zaštite na radu u Republici Hrvatskoj te da dodatno omogući razmjenu podataka i dokumenata između ovlaštenih osoba i poslodavaca odnosno da omogući korisnicima vođenje evidencije iz područja zaštite na radu.

U Ministarstvu se smatra da je informatizacija u području zaštite na radu imperativ. Upravo se ISZNR pokazao kao neizostavni dio sustava prvenstveno kao alat u smislu kontrole i nadzora čija uloga i vrijednost rastu proporcionalno odmaku vremena te količini prikupljenih podataka. Njegova uloga samo može pridonijeti generalnom unapređenju područja zaštite na radu u Republici Hrvatskoj.

Vinko Šarić, struč. spec. ing. sec. iz tvrtke Rimac Technology d.o.o., Sveta Nedelja, govorio je o danas jako aktualnim električnim vozilima, u predavanju Razvoj obuke za zaposlenike koji testiraju prototip električnih vozila visokih performansi.

Rimac razvija, proizvodi i testira više prototipova i predserijskih vozila. U ranoj i srednjoj fazi razvoja ova su vozila opremljena sustavima koji nisu dovoljno zreli da bi se predali neiskusnim i neobučenim vozačima.

Kako bi se osigurala sigurnost zaposlenika, ispitnih inženjera, proto i montažnih tehničara, kao i probnih vozača i putnika, potrebno je osigurati obuku vozača. Vozači se rangiraju prema njihovoj vještini, iskustvu, ali i prema potrebi njihovog položaja.

Glavni cilj bio je predstaviti pristup koji se koristi za sređivanje svih minimalnih zahtjeva, procedura i opreme za zaposlenike koji su potrebni za provođenje validacije i svih drugih testova s ​​električnim vozilima na cesti ili trkaćoj/testnoj stazi. Ključno rješenje bilo je implementirati brojna rješenja jer je to područje koje nije uređeno hrvatskim zakonima.

Predstavljeni su koraci procesa, od izrade nacrta prvog Pravilnika do implementacije nivoa koji se tiču ​​pokusnih vozača, implementacije zakonske regulative, liječničkih pregleda, obuke s tvrtkom NAVAK u Srbiji, osobne zaštitne opreme, izrade novih procjena rizika itd., a sve na temelju dosadašnjih iskustava.

Nova područja rada, koja nisu obuhvaćena lokalnim zakonima, pogotovo ako radite u industriji koja u Hrvatskoj ne postoji, a što automobilska industrija zapravo jest – još uvijek se mogu obavljati na siguran način.

Iz iste tvrtke, Tea Friščić, Health and safety specialist, upoznala nas je sa Zahtjevima za rad na visokonaponskim sustavima električnih vozila i komponentama električnih vozila.

U vrijeme kad nove tehnologije i znanja preuzimaju svijet oko nas, bilo u svijetu inženjeringa, proizvodnje, testiranja ili simulacija, zaštita na radu također mijenja svoj koncept i značenje. Edukacije i informiranje radnika možda su i najbitnija stavka u radu na siguran način, pa tako tvrtke Rimac Technology i Bugatti Rimac (Rimac Group) implementiraju različite prakse i norme iz cijelog svijeta te razvijaju nove, specifične treninge i edukacije za svoje zaposlenike usmjerene na zdrav i siguran rad s materijalima, komponentama Iiradnim postupcima pod visokim naponom. Zahtjevi za rad s visokim naponom, osim edukacije radnika, uključuju i pravilno definiranje procesa, procjene rizika, OZO, ispitivanje radne opreme i instalacija te pravilno postavljanje prostora u kojem se radi s visokim naponom kako bi se otklonuli svi rizici nastanka incidenata i ozljeda.

Cilj je podići svijest o opasnostima komponenti električnih vozila kako bi cijeli sustav zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša u Hrvatskoj bio dio unapređenja njihovog područja na međunarodnoj razini.

Marija Petras Palačić, struč. spec. ing. sec. iz tvrtke Ericsson Nikola Tesla d.d. u Zagrebu, pokazala nam je Primjer dobre prakse – sustav zaštite zdravlju na radu u kompaniji Ericsson Nikola Tesla, Zagreb.

Kompanija je pridružena članica korporacije Ericsson, društveno odgovorni poduzetnik te najveći hrvatski izvoznik znanja. Zaštita na radu i zaštita zdravlju zaposlenika ENT Grupe osmišljena je tako da izrazi stalnu predanost visokim radnim standardima i uvjerenje da su sigurnost radnika i zaštita njihovog zdravlja integralni dio poslovanja. Također, kompanija ozbiljno shvaća obvezu pridržavanja svih važećih propisa iz područja zaštite na radu.

Ericsson Nikola Tesla Grupa prepoznaje svoju ulogu i značaj usmanjivanju rizika za radnike i sve druge na koje mogu utjecati njezine aktivnosti. Zaštita na radu i zaštita zdravlju zaposlenika osmišljena je tako da izrazi stalnu predanost visokim radnim standardima i uvjerenje da su sigurnost radnika i zaštita njihovog zdravlja integralni dio poslovanja. Preventivno djelovanje radi otklanjanja uzroka prijetnji i smanjena rizika sa svrhom sprječavanja ozljeda na radu i drugih incidenata uključuje primjenu svih zakonom i odgovarajućim međunarodnim normama propisanih zahtjeva. ENTZ Grupa osigurava savjetovanje s radnicima kroz komunikaciju preko povjerenika radnika i drugih načina komunikacije te ih aktivno uključuje u sudjelovanje u aktivnostima razvoja i održavanja sustava kvalitete, zaštite zdravlja i sigurnosti na radu te zaštite okoliša. Članice ENT Grupe, u skladu s okolnostima i relevantnom legislativom ažuriraju procjene rizika o čemu informiraju svoje radnike i sve ostale zainteresirane strane.

U ime Akademije sigurnosti, nazočnima se obratio Željko Sven Bukovski, dipl. ing. el., glavni urednik časopisa Sigurnost, ZIRS učilište, Zagreb.

Akademija sigurnosti poduzela je hvalevrijednu inicijativu povezivanja i koordinacije udruga sigurnosti i zdravlja na radu. Akademiji odnosno Klubu sigurnosti cilj je biti mjesto suradnje stvaranja i razmjene znanja, vještina, iskustva i dobre prakse kao i otvoreni forum stručnjaka zaštite na radu i drugih sudionika. Djelujući organizirano na promicanju cjeloživotnog učenja te stalnog stručnog osposobljavanja i usavršavanja na području sigurnosti, zdravlja i zaštite na radu, zajedno možemo više; stoga je iznesen prijedlog i poziv sporazuma o suradnji. Posebno ovdje valja istaknuti suradnju na području promicanja izvrsnosti kao i izboru dobitnika nagrade “Srce sigurnosti” – godišnjeg izbora najstručnjaka zaštite na radu. Radi učinkovitog usklađivanja aktivnosti, razvoja kontinuirane suradnje i koordinacije, svaka strana potpisnica Sporazuma imenuje odgovornu oosbu. Potpisnici sporazuma najmanje jedanput godišnje na zajedničkom izvještajnom sastanku razmatrat će analizu učinkovitosti suradnje i mogućnosti njezinog napredovanja.

Primjer dobre prakse – sustav upravljanja izvođačima radova donosi nam Žarko Jelača, dipl. ing. sig., rukovoditelj Službe održivog razvoja, zaštite zdravlja, sigurnosti i okoliša STSI d.o.o., INA Grupa, Zagreb.

INA Grupa, osim što ima vodeću ulogu u naftnom poslovanju u Hrvatskoj te značajnu ulogu u regiji u istraživanju i proizvodnji nafte i plina, preradi nafte te distribuciji nafte i naftnih derivate, također je društveno odgovorna i transparentna kompanija koja je u stalnom dijalogu sa svojim okruženjem. Usmjerena na održivi razvoj i na brigu za zdravlju i sigurnost svojih zaposlenika te zajednice u cjelini, INA Grupa kontinuirano integrira ekološke, društvene i ekonomske čimbenike u svakodnevno poslovanje s ciljem povećanja dugoročne vrijednosti za sudionike te prepoznaje, sprečava i izbjegava potencijalne negatvine utjevaje na okoliš i zajednicu u kojoj posluje.

Ciljevi INA Grupe u sustavu upravljanja izvođačima su: upoznati izvođače radova u društvima INA Grupe s pravilima održivog razvoja, zaštite zdravlju, sigurnosti na radu i zaštite okoliša, osigurati da se izvođači radova pridržavaju navedenih pravila obavljajući ugovorene radove te da se poslovi na mjestima rada izvode na način siguran za ljude, okoliš i imovinu.

Od svih izvođača i njihovih podizvođača očekuje se da radove izvode u potpunosti u skladu sa važećim propisima i uputama iz područja ZZSO te da poslove obavljaju na način da ne izazovu incidente i spriječe nastanak ozljeda na radu.

Da bi se navedeno postiglo, ugovoreni radovi moraju biti pažljivo planirani, opasnosti identificirane, rizici procijenjeni i kontrolirani cijelo vrijeme trajanja ugovora/izvođenja radova.

Ništa od navedenoga nije moguće ostvariti bez implementacije kompletnog sustava upravljanja izvođačima radova koje je potrebno konstantno preispitati, analizirati, pratiti i unaprijeđivati jer se jedino tako može osigurati njegova učinkovitost.

Franjo Zajec iz tvrtke Carrier Kaltetechnik Austria, Ges.m.b.H. u Zagrebu, pokazao nam je Primjer dobre prakse – sustav upravljanja zaštitom na radu, u tvrtci čiji je zaposlenik.

Sve je započelo Willisom Carrierom – osnivačem tvrtke.

Zaštita na radu tvrtke Carrier dio je Environment, health and safety (EH&S) sustava upravljanja (troslojni sustav upravljanja). Standardna politika tvrtke osigurava da se EH&S rizicima upravlja I kontrolira. Tako je svaki zaposleni kdužan: prisustvovati godišnjem treningu, držati se zavjeta sigurnosti (10 pravila) te imati karticu “Sigurnost prije svega”. U kartici su opisana utvrđena pravila i procedure, kao i obvezne kontrolne liste za prevenciju smrtnih slučajeva, a 10 pravila utvrđeno je na temelju smrtnih slučajeva i ozbiljnih ozljeda u podružnici Zagreb te diljem Europe. Tvrtka Carrier pokazuje i potvrđuje snažnu predanost zdravlju i sigurnosti svojih radnika, ulaže napore pružajući iznimna rješenja i inovatiivan doprinos poboljšanju i unapređenju sigurnosti i zaštite zdravlju te razvoju kulture sigurnosti na radu.

U Osposobljavanje radnika iz područja zaštite na radu i zaštite od požara u HEP grupi uputili su nas Petra Subašić, univ. spec. oec. iz Sektora za ljudske potencijale te Željko Sinković, dipl. ing. iz Ureda za korporativnu sigurnost, Služba za zaštitu od požara, HEP d.d., Zagreb.

HEP Akademija projekt je Sektora za ljudske potencijale HEP-a d.d. i primarno interni trening centar HEP grupe dostupan svim radnicima HEP grupe (oko 10.000 radnika) kao i vanjskim kupcima (korisnicima) usluga. Putem HEP Akademije organizirano je izvođenje edukacija: klasično, hibridno te u formi e-kolegija. Glavna uloga Hep Akademije jest izdrada i distibucija interaktivnog edukativnog sadržaja putem digitalne platforme za e-učenje. Sve edukacije dostupne su na LMS sustavu za učenje Moodle i do sada je tu preko četrdesetak aktivnih e-kolegija.

Prednosti e-učenja su sljedeće: značajne vremenske i financijske uštede za kompaniju, idealan alat za kompanije na više lokacija, doseg većeg broja radnika, svi radnici dobivaju identične informacije pravovremeno, polaznici uče kada im odgovara a u skladu s opsegom posla, materijali su uvijek dostupni (i nakon polaganja edukacije), razvija se informatička pismenost radnika, brže uvođenje novih radnika u posao, efikasnije praćenje napretka i rezultata te izvrsna metoda u vrijeme pandemije.

Borivoj Žmegač, direktor tvrtke Preventa d.o.o., sa sjedištem u Varaždinu a uredom u Zagrebu, predstavio se s temom Promocija novog videa “Obveze posjetitelja i vanjskih izvođača radova”.

Preventa je ovlaštena tvrtka za zaštitu na radu koja je na tržištu prisutna od 2009. godine.

Kako se svijet danas ubrzano mijenja, digitalizacija ulazi u sva područja života, a tehnološki napredak stvara mnoge inovativne oblike poslovanja, što je osobito vidljivo I u djelatnosti zaštite na radu. Kako bi ostala ukorak s vremenom, Preventa je razvila vlastiti CRM sustav za sveobuhvatno upravljanje poslovanjem s klijentima, DMS sustav za upravljanje dokumentacijom zaštite na ardu, programsku aplikaciju za izradu procjene rizika e-Procjena te e-Learning sustav za osposobljavanja iz područja zaštite na radu u teoretskom dijelu.

Digitalna transformacija mijenja način na koji se usvajaju znanja i provoode osposobljavanja pa tako Preventa osposobljavanja iz područja zaštite na radu putem e-Learninga provodi već 10-ak godina.

U 2023. godini u planu je snimanje videa koji će obuhvatiti sljedeće teme: skladištenje i logistika, ugostiteljstvo I hotelijerstvo te rad na visini, a tu su i novi videozapisi namijenjeni osposobljavanju poslodavaca, ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu I osposbljavanju stranih radnika na engleskom jeziku.

Preventa se upotrebom digitalne tehnologije nastoji približiti svojim mnogobrojnim korisnicima i snimljenim videozapisima predočiti koje su opasnosti na radnom mjesto te objasniti koje je mjere potrebno provoditi da se stvori sigurno radno mjesto. Također, uz digitalizaciju i nove programske aplikacije i sustave, Preventa olakšava poslovanje i provedbu zakonskih obveza poslodavaca u području zaštite na radu te se s punim povjerenjem obraća svojim klijentima.

Za kraj, načelnica Marina Borić upoznala nas je i s dvije zanimljive aplikacije/platforme.

RISCO – metodološka aplikacija za izradu procjene rizika

S ciljem unapređenja sustava zaštite na radu ministarstvo je putem ESF+ projekta financiralo izradu metodloške online aplikacije za izradu procjene rizika te na taj način poslodavcima, stručnjacima zaštite na radu i svim ostalim sudionicima omogućilo besplatnu izradu tog važnog dokumenta.

Metodološki model procjene rizika izrađuje se u skladu s Pravilnikom o izradi procjene rizika i zahtjevima propisa zaštite na radu, posebnih propisa, smjernica zaštite na radu te hrvatskih normi. Metodološkim pristupom obuhvaćene su sve opasnosti, štetnosti i napori koji mogu nastati prilikom obavljanja poslova na mjestima rada. Na taj način uspostavljen je metodološki model za procjenu rizika primjenjiv u svim djelatnostima i sektorima u formi obrasca, kojim se ujedno dokumentira i sudjelovanje radnika u procesu izrade procjene rizika.

Procjenu rizika potrebno je ažurirati ako dođe do promjene u prikupljenim podacima, odnosno ako se promijeni proces rada, dogodi se nezgoda na radu, ako se uvodi nova radna oprema i sl. Procjenjivanje rizika provodi se obvezno uz aktivno sudjelovanje radnika koji obavljaju poslove te uz uvažavanje njihovih stavova. Samo zajednčkom suradnjom poslodavaca, stručnjaka zaštite na radu i radnika možemo postići bolju razinu zaštite zdravlju i sigurnosti na radu.

Metodološka aplikacija RISKO besplatna je i poslodavcima uvijek dostupna na poveznici: https://uznr.mrms.hr/risko/.

OiRA – internetska interaktivna procjena rizika

Europska agencija za Sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) razvila je mrežnu platformu OiRA (Online interactive Risk Assessment – Internetska interaktivna procjena rizika), koja omogućuje stvaranje online alata za procjenu rizika. OiRA je internetska platforma na kojoj poduzetnici mogu pronaći besplatne internetske interaktivne alate koji im mogu pomoći u upravljanju rizicima povezanim sa sigurnošću i zdravljem radnika. OiRA alati prilagođeni su brojnim sektorima i državama članicama EU-a te omogućuju poduzećima poduzimanje ključnih koraka za sprečavanje nezgoda i nesreća te profesionalnih bolesti povezanih s radom. Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike kao nacionalni partner u OiRA zajednici do sada je razvilo 35 OiRA alata na hrvatskom jeziku.

OiRA alati besplatni su i jednostavni za uporabu, namijenjeni u prvom redu malim i mikroposlodavcima te je pomoću njih moguće izraditi dokument procjene rizika u skladu s hrvatskim propisima. Naime, hrvatskim propisima propisano je da poslodavac koji nema zaposlenog stručnjaka zaštite na radu može za svoje potrebe za procjenjivanje i dokumentiranje procjene rizika koristiti interaktivne internetske alate (OiRA – Online interactive Risk Assessment) koji se odnose na poslove u određenim zanimanjima ili djelatnostima, kada su za pojedine poslove ti alati stavljeni na korištenje putem mrežne stranice Ministarstva.

OiRA - internetska interaktivna procjena rizika besplatna je i poslodavcima uvijek dostupna putem sljedeće poveznice: https://uznr.mrms.hr/znr/oira.internetska-interaktivna-procjena-rizika/.

 

Morena Tomić

 

 

Prevedi »