Priznanja izvrsnim studentima sigurnosti i zaštite

Created with Sketch.

Priznanja izvrsnim studentima sigurnosti i zaštite

U Karlovcu su glavni urednik  Željko Sven Bukovski, dipl. ing. el. i urednik mr. sig. Vitomir Begović znanstveno-stručnog časopisa „Sigurnost“, i dekani ustanova koje izvode studijske programe sigurnosti i zaštite; prof. dr. sc. Zdenka Zovko Brodarac iz Metalurškog fakulteta u Sisku, prof. Ivan Štedul, iz Veleučilišta u Karlovcu i Saša Hirnig, iz Veleučilišta u Rijeci, potpisali akt o suradnji, na temelju kojeg će svake godine  nagrađivati studente koji su ostvarili najbolje ocjene tijekom studija te izradili najbolje završne i diplomske radove iz područja sigurnosti i zaštite.

Svrha i cilj nagrađivanja završnih i diplomskih radova  iz područja sigurnosti i zaštite  je: razvijanje i poticanje interesa studenata za područje sigurnosti i zaštite; trajna suradnja časopisa „Sigurnost“ i visokoškolskih obrazovnih ustanova u području sigurnosti i zaštite; suradnja s nastavnicima koji se bave problematikom sigurnosti i zaštite; promicanje programa cjeloživotnog učenja i stalnog stručnog osposobljavanja i usavršavanja u području sigurnosti i zaštite te promicanje kulture sigurnosti, kao i  značaja i uloge stručnjaka za zaštitu na radu.

Nagrada uključuje priznanje u pisanom obliku, pravo na objavu članka s temom nagrađenog rada u časopisu, besplatno sudjelovanje na tradicionalnoj godišnjoj Konferenciji u organizaciji časopisa i mogućnost stjecanja praktičnog radnog iskustva u ovlaštenoj tvrtki za poslove zaštite na radu.

Školovanje inženjera sigurnosti i zaštite na radu u Hrvatskoj ima bogatu tradiciju, a upravo ove godine navršava se 60 godina kontinuiranog obrazovanja čime se može pohvaliti malo zemalja u svijetu.

Naime, rješenjem Izvršnog vijeća Hrvatske 1962. godine osnovana je Viša tehnička škola za sigurnost na radu u Zagrebu, a jedan od osnivača bio je i nakladnik znanstveno-stručnog časopisa „Sigurnost“ koji navršava 65 godina redovnog izlaženja.

Uspješnu tradiciju ustrojavanja i izvođenja preddiplomskih i diplomskih stručnih i sveučilišnog studija danas provode Metalurški fakultet u Sisku koji obilježava 62 godinu osnivanja, Veleučilište u Karlovcu koje je ove godine obilježilo 25 godina osnivanja i Veleučilište u Rijeci, koje će iduće godine obilježiti jubilej četvrt stoljeća  osnivanja.  

Nazočni predstavnici ovih institucija u suradnji sa znanstveno-stručnim časopisom „Sigurnost“  predstavili su zajedničku misiju promicanja sigurnosti, zaštite zdravlja na radu i radnog okoliša u sklopu  kvalitetnog  sustava visokog obrazovanja i cjeloživotnog učenja te stimuliranja postignutih izvrsnih rezultata studenata ovog studija u Hrvatskoj.

Zaštita na radu u širem smislu predstavlja sustav čijom se primjenom ostvaruju sigurni radni uvjeti, s ciljem sprječavanja rizika u odnosu na opasnosti, štetnosti i napore koji se mogu javljati pri obavljanju poslova, a koji mogu uzrokovati ozljede na radu, profesionalne bolesti, bolesti povezane s radom te ostale materijalne i nematerijalne štete za vrijeme rada ili u vezi s radom.

Zaštita na radu nije izolirano područje, budući da primjerena zaštita na radu izravno utječe na gospodarstvo kroz produktivnost, konkurentnost i poslovnu uspješnost, zatim na tržište rada kroz raspoloživost radne snage i radnu sposobnost,  na  stabilnost i održivost mirovinskog sustava kroz smanjenje preranog odlaska radnika u prijevremenu i invalidsku mirovinu te dulji ostanak u svijetu rada, dok u zdravstvenom sustavu pridonosi smanjivanju listi čekanja na zdravstvene usluge kao i manje izdatke i troškove zdravstvene skrbi.

Kvaliteta obrazovanja stručnjaka za zaštitu na radu tijekom studija, uvažavanje njihovog značaja i podizanje kvalitete njihovog rada osiguranjem kontinuiranog unapređivanja znanja, vještina i kompetencija, jedan su od najvažnijih prioriteta u zauzimanju za unapređivanje zaštite na radu, kao područja od posebnog društvenog interesa u Republici Hrvatskoj.

Pored odgovarajućeg statusa u radnoj okolini, visoka razina stručnosti i rad stručnjaka za zaštitu na radu, kao nositelja stručnih poslova u tvrtkama i ustanovama je od osobite važnosti, kako bi se učinkovitom i pravodobnom prevencijom djelovalo na otklanjanje uzroka i sprječavanje ozljeda na radu, profesionalnih i drugih bolesti povezanih s radom.

Zadaće stručnjaka zaštite na radu iznimno su zahtjevne, složene i odgovorne te slijedom toga zahtijevaju odgovarajuće široko znanje, vještine i kompetencije za obavljanje  i vođenje svih stručnih poslova integralne sigurnosti; zaštite na radu, zaštite zdravlja i radnog okoliša, a koje je moguće steći pohađanjem studija, ali i cjeloživotnim učenjem. 

Stručnjak zaštite na radu mora imati stručnu neovisnost, mora pružati stručnu pomoć poslodavcu (njegovim ovlaštenicima) i radnicima (njihovim povjerenicima), mora donositi odluke u vezi sa strukom i za njih snositi odgovornost, mora profesionalnim, stručnim i odgovornim radom „štititi” poslodavca kao odgovornu osobu za zaštitu na radu, mora brinuti o sigurnosti i zaštiti radnika, provoditi učinkovit unutarnji nadzor i poduzimati potrebne mjere te mora surađivati sa svim organizacijskim jedinicama i vanjskim sudionicima.

Budući da se radi o interdisciplinarnom području i stečenim širokim znanjima, primjeri iz prakse potvrđuju da kvalitetni stručnjaci zaštite na radu mogu uspješno raditi različite zahtjevne i odgovorne poslove, na različitim razinama i u širokom rasponu djelatnosti pa ovo zanimanje postaje sve više traženo na tržištu rada.

Polazeći od određenja da su sigurnost na radu, zaštita zdravlja i radnog okoliša područja od posebnog društvenog interesa u Republici Hrvatskoj, suradnja časopisa „Sigurnost“ i visokoškolskih obrazovnih ustanova na promoviranju i nagrađivanju  najboljih studenata, otvara i niz drugih područja zajedničkog djelovanja u narednom razdoblju usmjerenih na unapređivanje statusa stručnih osoba za sigurnost i zaštitu, kao i implementaciju kulture sigurnosti u najširem smislu kao okosnice preventivnog djelovanja u sprječavanju ozljeda na radu, profesionalnih i drugih bolesti te očuvanja radne sposobnosti radnika i mogućnosti duljeg radnog vijeka.

Prevedi »