Održan je seminar EU projekta

Created with Sketch.

Održan je seminar EU projekta

SOCIJALNI DIJALOG I ZAŠTITA NA RADU

Sindikat grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske s Ministarstvom rada i mirovinskoga sustava te Hrvatskim zavodom za zapošljavanje  potpisao  je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za Projekt "Dijalog i znanje napredak grade", vrijedan 1,221.224,78 kuna, a koja sredstva se financiraju iz Europskog socijalnog fonda – Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali – Jačanje socijalnog dijaloga. Među prijavljenih  30-ak projekata, odobreno je i potpisani su ugovori  za provedbu 15 projekata,  a ovaj Projekt ocijenjen je  kao drugi po kvaliteti.

Provedba projekta započela je seminarom iz područja radnih odnosa i radionicima o komunikacijskim vještinama, a nastavljena seminarom o temama iz područja zaštite na radu.

 

Potrebno je naglasiti da su sigurnost i zdravlje na radu integralni dio europskog projekta od samih početaka. Europska zajednica za ugljen i čelik, osnovana je 1951. godine i bila je temelj Europske ekonomske zajednice  i današnje  Europske unije. Temeljem inicijative Jacquesa Delorsa, predsjednika Europske komisije, 1985. godine pojam „socijalnog dijaloga” dobio je ustavnu osnovu u EU-u i otvorio put donošenju Direktive Vijeća o uvođenju mjera za poticanje poboljšanja sigurnosti i zdravlja radnika na radu (89/391/EEZ),  prije 30 godina, odnosno 1989. godine.

Nakon donošenja Okvirne direktive, Europska komisija pokrenula je kampanju diljem Europe u cilju osvješćivanja javnosti o štetnim učincima nesigurnog radnog okruženja, pristupilo se 1994.godine  osnivanju EU agencije posvećene sigurnosti i zdravlju na radu.Trostrana suradnja  i socijalni dijalog usmjereni su na  stvaranje sigurnijih, zdravijih i produktivnijih  radnih mjesta u Europi. Upravo na tom tragu ovaj projekt Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske ima dodatnu vrijednost.

U okviru Projekta „Dijalog i znanje napredak grade“ od 22. do 24. veljače  2019. godine u  Mariji Bistrici održan je seminar za  povjerenike radnika za zaštitu na radu ,sindikalne povjerenike i članove radničkih vijeća Sindikata grafičke i nakladničke djelatnosti Hrvatske o temi „Socijalnim dijalogom do sigurnih radnih mjesta i boljih uvjeta rada“. Na seminaru je sudjelovalo 60  predstavnika iz različitih tvrtki u navedenoj djelatnosti s područja Hrvatske.

O institucionalnom i zakonodavnom okviru zaštite na radu s naglaskom na djelovanje inspekcije zaštite na radu nazočnima je govorio Nenad Puljić, dipl.ing.stroj., načelnik Sektora u Inspektoratu rada Ministarstva rada i mirovinskoga sustava . S  osnovama pravilnog načina rada i rukovanja teretima u grafičkoj industriji nazočne je upoznala doc.dr.sc. Josipa Nakić, profesorica na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu.

Seminar na temu "Uloga povjerenika radnika za zaštitu na radu i drugih radničkih predstavnika u području zaštite na radu",  vodio je Vitomir Begović, koji je prenesao svoje  bogato praktično iskustvo i znanje na području socijalnog dijaloga, kolektivnog pregovaranja , tržišta rada , zaštite na radu i upravljanja ljudskim resursima .Nazočni su upoznati s osnovnim pokazateljima o ozljedama na radu , primjerima iz prakse, zakonskim i institucionalnim mogućnostima , interesima i potrebama unapređivanja socijalnog dijaloga u području zaštite na radu , zatim s organizacijom , osnovnim pojmovima i obvezama poslodavca ,ovlaštenika i radnika  u području zaštite zdravlja  i sigurnosti na radu, međusobnoj suradnji svih radničkih predstavnika kao i praktičnim načinom rada povjerenika radnika za zaštitu na radu.  Kroz individualne i grupne vježbe, i interaktvni rad  sudionici seminara su osnažili i unaprijedili stručna znanja i praktične vještine za učinkovito sudjelovanje u socijalnom dijalogu u području zaštite na radu, stekli potrebna znanja  o temeljnim odredbama Zakona o zaštiti na radu i provedbenim propisima  kako bi ih mogli nesmetano  primjenjivati u svojem svakodnevnom djelovanju na zastupanju interesa radnika. Prema iskazanoj ocjeni sudionika ovaj dio  seminara  bio je zanimljiv, dinamičan i vrlo koristan, te će omogućiti polaznicima da u svojim radnim sredinama unaprijede  zaštitu na radu kako suradnjom radničkih predstavnika i radnika , tako i kvalitetnijim dijalogom s poslodavcima, ovlaštenicima, stručnjacima za zaštitu na radu i specijalistima medicine rada, na dnevnoj razini kao i u okviru planiranja rada Odbora za zaštitu na radu.

Prema planu projekt "Dijalog i znanje napredak grade", će završiti u rujnu ove godine međunarodnom konferencijom koje će tema biti promjene u grafičkom sektoru uvjetovane ubrzanim  tehnološkim napretkom i industrijom 4.0.

Prevedi »