Novi EU propisi o strojevima

Created with Sketch.

Novi EU propisi o strojevima

Objavljena je Uredba (EU) 2023/1230 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2023. o strojevima te o stavljanju izvan snage Direktive 2006/42/EZ Europskog parlamenta te Vijeća i Direktive Vijeća 73/361/EEZ.

Nova europska uredba zamijenit će direktivu o strojevima (2006/42/EC). Cilj ove Uredbe je osigurati da proizvodi obuhvaćeni područjem primjene ove Uredbe koji su stavljeni na tržište ispunjavaju zahtjeve kojima se omogućuje visoka razina zaštite zdravlja i sigurnosti ljudi.

Životni ciklus stroja isprekidan je u nekoliko faza: projektiranje, proizvodnja, nabava, rad, modifikacija, održavanje, preprodaja, iznajmljivanje, posudba, prijenos, rastavljanje, recikliranje ili odlaganje. U svakoj fazi ciklusa stroja ključni sudionici i korisnici imaju važnu ulogu u sprječavanju profesionalnih rizika. Proizvođač mora poštovati ​​pravila za projektiranje i stavljanje stroja na tržište, a poslodavac mora, sa svoje strane, osigurati strojeve koji su sigurni, sukladni i prilagođeni radu koji se obavlja.

Direktiva 2006/42/EZ, poznata kao „direktiva o strojevima“, osigurava usklađivanje tehničkih propisa za dizajn strojeva na europskoj razini kako bi se osiguralo zdravlje i sigurnost njihovih korisnika i promicalo njihovo slobodno kretanje između zemalja. U 2016. godini pokrenut je rad na reviziji direktive, a proces je  doveo do objave Uredbe (EU) 2023/1230 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2023. o strojevima.

Uredba stupa na snagu 14. siječnja 2027. uz određene prijelazne odredbe koje se primjenjuju tijekom 2023. i 2024. godine.

Uredbom se pojašnjava područje primjene i određene definicije (stroj, autonomni mobilni stroj, proizvođač, uvoznik, distributer itd.). Uredbi je cilj integrirati nove rizike koje generiraju digitalne i nove tehnologije (kolaborativni roboti, umjetna inteligencija, kibernetička sigurnost itd.) uz prilagodbu zahtjeva s obzirom na tradicionalne rizike i tehnologije (opasne tvari, vibracije prijenosnih strojeva, nadzemni dalekovodi itd.).

Obveze proizvođača, uvoznika i distributera sada su jasno određene i razmjerne njihovim odgovornostima u opskrbnom lancu sektora strojeva. Ova nova uredba posebno uzima u obzir činjenicu da poslodavci često modificiraju strojeve koji se koriste u poduzećima iz raznih razloga: usklađenost sa zahtjevima proizvodnje i organizacije rada, spajanje s drugim strojevima, poboljšanje razine sigurnosti, proširenje proizvodne linije, itd. Ove izmjene mogu stvoriti novu opasnost ili povećati postojeći rizik, a da to proizvođač nije razmotrio. Iz tog razloga, uredba sada predviđa da se svaka fizička ili pravna osoba koja izvrši značajnu preinaku na stroju ili povezanom proizvodu mora smatrati proizvođačem. Posljedično, ova osoba podliježe obvezama proizvođača prema članku 10. Uredbe. To posebice podrazumijeva da osoba koja vrši značajnu preinaku mora ocijeniti sukladnost modificiranog proizvoda prema relevantnom postupku ocjenjivanja sukladnosti (EU ispitivanje tipa, sukladnost na temelju potpunog osiguranja kvalitete, sukladnost na temelju jedinične provjere ili unutarnja kontrola proizvodnje).

Značajna izmjena definirana je kao izmjena stroja ili srodnog proizvoda, fizičkim ili digitalnim sredstvima, nakon što je stavljena na tržište ili u upotrebu, koju proizvođač nije namijenio ili planira i koja utječe na sigurnost stvaranjem nove opasnosti ili povećanje postojećeg rizika, zbog čega je potrebno: ili dodavanje štitnika ili zaštitnih uređaja navedenom stroju ili povezanom proizvodu, čija implementacija zahtijeva modifikaciju postojećeg sustava sigurnosne kontrole; ili usvajanje dodatnih zaštitnih mjera s ciljem osiguravanja stabilnosti ili mehaničke otpornosti navedenog stroja ili navedenog povezanog proizvoda.

Radnje popravka i održavanja koje ne utječu na sukladnost strojeva ili povezanih proizvoda s relevantnim osnovnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima (EESS) neće se smatrati značajnim izmjenama.

Koji su glavni regulatorni zahtjevi namijenjeni zaštiti zdravlja i sigurnosti ljudi u Europskoj uniji (EESS) koje stroj ili povezani proizvod moraju ispunjavati? Neki SESA-i su izmijenjeni ili dodani kako bi se uzeo u obzir tehnološki razvoj i praznine utvrđene u staroj Direktivi 2006/42/EZ.

Sigurnosna integracija (točka 1.1.2): Tekstovi su dopunjeni kako bi se osiguralo da su strojevi ili srodni proizvodi dizajnirani i izrađeni tako da korisnik može, gdje je to prikladno, testirati sigurnosne funkcije.

Ergonomija (točka 1.1.6): Nove odredbe navode da se u predviđenim uvjetima uporabe stroja ili povezanih proizvoda, nelagoda, umor te fizička i psihička ograničenja operatera moraju ukloniti ili svesti na minimum uzimajući u obzir određena ergonomska načela. Ova načela sada moraju izbjegavati nametanje zahtjevnih radnih položaja ili pokreta te ručne napore koji nadilaze kapacitet operatera.

Zaštita  (točke 1.1.9 i 1.2.1): Stroj ili povezani proizvod mora biti projektiran i izrađen na takav način da njegova povezanost s drugim uređajem ne stvara opasnu situaciju. Nadalje, računalna hardverska komponenta za prijenos signala ili podataka, relevantna za povezivanje ili pristup softveru koji je bitan za usklađenost stroja ili povezanog proizvoda s relevantnim EESS-om, mora biti dizajnirana tako da bude primjereno zaštićena od slučajnog ili namjernog oštećenja. Ažuriran je i EESS koji se odnosi na sigurnost i pouzdanost sustava upravljanja.

Održavanje strojeva (točka 1.6.1): Pojašnjeno je da u slučaju stroja ili povezanog proizvoda u koji ljudi moraju ući u svrhu rada, podešavanja, održavanja ili čišćenja, njihov pristup mora biti dimenzioniran i prilagođen korištenju opreme za hitne slučajeve kako bi se omogućilo hitno spašavanje ljudi.

Interakcije čovjek/stroj (točke 1.1.6 i 1.3.7): Kako bi se uzeo u obzir porast autonomnih strojeva i suradnje čovjek/stroj, EESS-ovi su prilagođeni. Konkretno, planira se prilagoditi sučelje čovjek/stroj predvidljivim karakteristikama operatera, uključujući u pogledu stroja ili povezanog proizvoda čije se ponašanje ili logika namjerava potpuno ili djelomično samostalno razvijati i koji je dizajniran za rad s različitim stupnjevima autonomije, posebice kako bi adekvatno i prikladno odgovorili na ljude te operaterima na razumljiv način prenijeli planirane radnje.

Nadalje, u tim situacijama, sprečavanje rizika od kontakta s pokretnim elementima koji dovode do opasnih situacija i psihološkog stresa koji može proizaći iz interakcije sa strojem prilagođeno je uzimanju u obzir: suživot čovjeka/stroja u zajedničkom prostoru bez izravne suradnje; interakcija čovjek/stroj.

Kakav oblik sada treba imati priručnik s uputama za stroj ili srodni proizvod? Proizvođači moraju osigurati da su strojevi ili srodni proizvodi popraćeni uputama i informacijama iz Dodatka III Uredbe. Sada je izričito predviđeno da se upute mogu dati u digitalnom formatu, koji se čini kao zadani medij.

Uredba utvrđuje obveze koje proizvođač mora poštovati kada se letak s uputama daje u digitalnom formatu: pristup uputama: proizvođač navodi na stroju ili povezanom proizvodu ili, kada to nije moguće na pakiranju ili u popratnom dokumentu, kako pristupiti digitalnom priručniku s uputama;mogućnost ispisa i preuzimanja uputa: proizvođač mora predočiti upute u formatu koji korisniku omogućuje ispis i preuzimanje te pohranjivanje na elektronički uređaj kako bi im mogao pristupiti u bilo kojem trenutku, posebice tijekom kvara stroja ili srodnog proizvoda; trajanje dostupnosti uputa: proizvođač mora učiniti upute dostupnima na internetu tijekom cijelog očekivanog životnog vijeka stroja ili povezanog proizvoda i tijekom razdoblja od najmanje 10 godina nakon stavljanja na tržište.

Na kraju se precizira da na zahtjev korisnika prilikom kupnje proizvođač mora u roku od mjesec dana besplatno dostaviti pisane upute.

Kakvi su pomaci u pogledu standardizacije? Zadržava se pretpostavka o sukladnosti strojeva i povezanih proizvoda kada proizvođači primjenjuju relevantne usklađene norme ili njihove dijelove objavljene u Službenom listu Europske unije (OJEU). Međutim, Europska komisija može usvojiti provedbene akte kojima se uspostavljaju zajedničke specifikacije koje pokrivaju tehničke zahtjeve koji osiguravaju način usklađivanja sa SESA-ima Uredbe. Da bi se to učinilo, moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti: u SLEU nije objavljena referenca na usklađene norme koje pokrivaju relevantne SESA-e i ne očekuje se da će takva referenca biti objavljena u razumnom roku; Komisija je zatražila od jedne ili više europskih normizacijskih organizacija da razviju usklađenu normu koja se odnosi na EESS, a zahtjev nije prihvaćen ili usklađene norme koje su predmet ovog zahtjeva nisu predstavljene u zadanom roku ili usklađene norme nisu u skladu sa zahtjevom.

Kakva su kretanja u vezi s postupcima potvrđivanja sukladnosti stroja ili povezanog proizvoda? Općenito govoreći, postupci za ocjenjivanje strojeva ili srodnih proizvoda malo su se promijenili. Dakle, općenito, proizvođač primjenjuje postupak unutarnje kontrole proizvodnje (samocertificiranje).

Za strojeve ili srodne proizvode koji predstavljaju veći rizik, navedene u Dodatku I. uredbe, predviđeni su posebni postupci certificiranja. Ovaj popis podijeljen je u dvije kategorije: Dio A: okuplja strojeve ili srodne proizvode za koje ocjenu sukladnosti mora provesti prijavljeno tijelo, čak i kada se usklađena norma u potpunosti poštuje. Ovisno o slučaju, to bi mogao biti jedan od sljedeća tri postupka sukladnosti: EU ispitivanje tipa, sukladnost temeljena na potpunom osiguranju kvalitete ili sukladnost temeljena na jediničnoj provjeri te dio B: za ove strojeve ili srodne proizvode treba razlikovati dva slučaja: ako proizvođač projektira i konstruira stroj ili povezani proizvod u skladu s usklađenim normama ili zajedničkim specifikacijama specifičnim za tu kategoriju strojeva ili srodnih proizvoda koji pokrivaju sve relevantne EESS, tada može primijeniti postupak interne kontrole proizvodnje, inače, ocjenu sukladnosti mora provesti prijavljeno tijelo prema jednom od tri postupka navedena u dijelu A.

Ocjenjivanje sukladnosti temeljeno na jediničnoj provjeri novo je u uredbi. Ovaj postupak namijenjen je primjeni na jedinstvene strojeve ili srodne proizvode koji se ne proizvode masovno.

Važno je naglasiti da je Uredbe (EU) 2023/1230 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2023. o strojevima u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

                                                                                                              Vitomir Begović

Prevedi »