e-Savjetovanje iz područja zaštite na radu

Created with Sketch.

e-Savjetovanje iz područja zaštite na radu

Na portalu e-savjetovanje otvoreno je novo savjetovanje o Prijedlogu pravilnika o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita.

Savjetovanje je otvoreno do 20.studenoga 2021. i dostupno je na poveznici e- savjetovanja https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=18990 i svi poslodavci, sindikati, ovlaštenici,povjerenici radnika za zaštitu na radu, radnici,  stručnjaci zaštite na radu,koordinatori  i drugi zainteresirani pozvani su sudjelovati svojim komentrarima, primjedbama i prijedlozima.

Između ostalog kao i sadašnjim tako i predloženim  Pravilnikom propisuje se osposobljavanje radnika za rad na siguran način, osposobljavanje i usavršavanje poslodavaca odnosno njihovih  ovlaštenika te osposobljavanje i usavršavanje povjerenika radnika za zaštitu na radu.Nadalje, propisuje se način, uvjeti i program polaganja stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu i koordinatora zaštite na radu, oblici stalnog osposobljavanja i stručnog usavršavanja, vođenje evidencije izdanih uvjerenja i uspostava Registra osposobljavanja i usavršavanja iz zaštite na radu te obavljanja poslova zaštite na radu.

Zašto je važan predmetni Pravilnik ?

Obrazovanje stručnjaka za zaštitu na radu,uvažavanje njihovog značaja i podizanje kvalitete njihovog rada osiguranjem kontinuiranog unapređivanja znanja, vještina i kompetencija,jedan su od najvažnijih prioriteta u zauzimanju za unapređivanje zaštite na radu,kao područja od posebnog društvenog interesa u Republici Hrvatskoj.

Stručno usavršavanje pravo je,obveza i odgovornost svih stručnjaka zaštite na radu.Stručnjaci zaštite na radu moraju biti spremni preuzeti osobnu odgovornost za vlastito daljnje učenje u cilju razvoja profesionalne karijere, stručne  podrške radnoj sredini u kojoj su zaposleni pružajući vrhunske usluge te doprinoseći  razvoju i ugledu struke.

Poslodavci organizacijskom politikom i upravljačkim odlukama, te uvažavanjem struke  trebaju  služiti  kao primjer u razvoju učinkovite politike razvoja ljudskih potencijala, izdvajanja sredstava i vremena za stalno stručno usavršavanje stručnjaka zaštite na radu, stvaranja uvjeta za cjeloživotno učenje i pohađanje različitih programa njihovih stručnjaka zaštite na radu.

Ključni čimbenici na području jačanja sigurosti na radu su svi stručnjaci zaštite na radu,kojima je potrebno  razumijevanje, uvažavanje i potpora poslodavaca i radničkih predstavnika u radnim sredinama, kao i prihvaćanje uloge  ove struke od strane svih nadležnih državnih institucija.

Uloga i važnost  stručnjaka zaštite na radu je nazamjenjiva.Primjenjujući stručna znanja stručnjak  mora pružati stručnu pomoć poslodavcu (njegovim ovlaštenicima) te radnicima (njihovim povjerenicima), mora donositi odluke u vezi struke i za njih snositi odgovornost, mora profesionalnim, stručnim i odgovornim radom „štititi” poslodavca kao odgovornu osobu za zaštitu na radu , mora brinuti o sigurnosti i zaštiti radnika, provoditi učinkovit unutarnji nadzor, provoditi edukaciju  i poduzimati potrebne mjere te mora surađivati sa svim organizacijskim jedinicama i vanjskim dionicima.

Osobni razvoj, stalno poboljšanje i cjeloživotno učenje trebaju biti način života, uređen i trajni proces u karijeri stručnjaka i zaštiti na radu , ali i svih drugih dionika;poslodavaca, njihovih ovlaštenika, povjerenika radnika za zaštitu na radu, inspektora zaštite na radu  i drugih, s ciljem stalnog podizanja razine sigurnosti i stvaranja dodane vrijednosti.

Navedeno upućuje da je potreban poticajan akt koji će stimulirati i vrednovati osobne napore na kontinuiranom ulaganju u znanje,vještine i kompetencije.

Stručnost osoba  koje obavljaju poslove zaštite na radu potvrđuje se i polaganjem stručnog ispita, koji treba osuvremeniti i prilagoditi novim okolnostima digitalne transformacije koja je i cilj EU.Kao što je kod državnog stručnog ispita navedeno da je „sadašnji način polaganja državnog ispita potpuno  zastario, a temelji se na usmenom ispitivanju službenika, pri čemu je ispitivanje neujednačeno, kao i sustav ocjenjivanja , pa je najavljeno „da će se državni ispit ubuduće polagati po suvremenim metodama, putem zadataka višestrukog izbora, verificiranih na metodološkoj i stručnoj razini, u kontroliranim uvjetima računalnim putem“, tako i u slučaju ispita za stručnjaka zaštite na radu treba ići s rješenjem u novom  Pravilniku u tom smjeru.Takav  način polaganja  ispita donio bi i značajne financijske i vremenske  uštede , a ključni dobitak  ovakvog načina polaganja ispita je činjenica da elektroničko ispitivanje kandidatima osigurava jednake mogućnosti  na ispitu, kroz objektivnu usporedbu i procjenu razine znanja.

Krajnje je vrijeme za reformski proces ,pa predloženi pravilnik zasigurno treba doživjeti značajne i cjelovite  promjene,ukoliko je namjera pratiti ,učinkovito i stručno  djelovati  na sadašnje , a posebno buduće izazove u svijetu rada,kako bi svako mjesto rada bilo sigurno i zdravo, gospodarstvo konkurentno a mirovinski i zdravstveni sustav dugoročno stabičlan i održiv.

Slijedom navedenog, posebno stručnjaci zaštite na radu, trebali bi pokazati interes za vlastiti status i aktivno  sudjelovati u e- savjetovanju o Prijedlogu pravilnika o osposobljavanju i usavršavanju iz zaštite na radu te polaganju stručnog ispita,upoznati se s dosadašnjim tijekom e-savjetovanja, i uputiti svoje komentare i prijedloge.

                                                                                                            Vitomir Begović

 

Prevedi »