SARS-CoV-2 u Direktivi 2000/54 / EZ

Created with Sketch.

SARS-CoV-2 u Direktivi 2000/54 / EZ

Europska unija teži održavanju visokih standarda adekvatne zaštite zdravlja radnika, što je posebno važno u kontekstu globalne zdravstvene pandemije. Izbijanje nove koronavirusne bolesti COVID-19 zahvatilo je sve države članice od početka 2020. i uzrokuje velike poremećaje u svim sektorima i službama, što izravno utječe na zdravlje i sigurnost svih radnika u Uniji.

COVID-19 kod ljudi i predstavlja ozbiljan rizik posebno za starije radnike i one koji imaju zdravstvene probleme ili kronične bolesti. Poznato je da trenutno nema dostupnog cjepiva ili učinkovitog liječenja, iako mnogi znanstveni timovi naporno rade na postizanju napretka u ovom području.

Direktivom 2000/54 / EZ utvrđuju se pravila zaštite radnika od rizika po njihovo zdravlje i sigurnost, uključujući sprečavanje takvih rizika koji nastaju ili mogu nastati izlaganjem biološkim agensima na radu. Direktiva se primjenjuje na aktivnosti u kojima su radnici  potencijalno izloženi biološkim uzročnicima kao rezultat svog rada, a određuje mjere koje treba poduzeti u slučaju bilo koje aktivnosti koja može uključivati rizik izloženosti bioloških uzročnika radi utvrđivanja prirode, stupnja i trajanja izloženosti radnika takvim čimbenicima.

Objavljena je izmjena i dopuna Priloga III Direktive 2000/54 / EZ o zaštiti radnika od rizika povezanih s izlaganjem biološkim agensima na radu.

 

Na temelju najnovijih dostupnih znanstvenih dokaza i kliničkih podataka, kao i stručnih savjeta iz svih država članica, SARS-CoV-2 klasificiran je kao ljudski patogen iz rizične skupine 3. Odluku su podržali Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) i Svjetska zdravstvena organizacija (WHO). Treba napomenuti da se Europska konfederacija sindikata (ETUC) nije složila s razvrstavanjem i tražila je da se SARS-CoV-2 klasificira kao  rizična skupina 4.

 

U izmjeni i dopuni navedene  Direktive  navodi se da virus "teškog akutnog respiratornog sindroma koronavirusa 2" ili kratko "SARS-CoV-2", koji je izazvao izbijanje COVID-19, pokazuje snažne sličnosti s SARS-om i MERS-om. S obzirom na trenutno dostupne epidemiološke i kliničke podatke o karakteristikama virusa, kao što su obrasci prenošenja, klinički znakovi i faktori rizika za infekciju, SARS-CoV-2 potrebno je hitno dodati Prilogu III Direktive 2000/54. / EC  s ciljem osiguranja  kontinuirane i odgovarajuće zaštite zdravlja i sigurnosti radnika na radu.

Direktiva Komisije (EU) 2020/739 od 3. lipnja 2020. o izmjeni Priloga III. Direktive 2000/54 / EZ glede uključivanja SARS-CoV-2 na popis bioloških uzročnika za koje se zna da inficiraju ljude, i izmjeni Direktive Komisije (EU) 2019/1833, uzimajući u obzir nove rizike na radnom mjestu, usmjerena je na dodatnu zaštitu svim radnicima, posebno onima koji rade u izravnom kontaktu s virusom u bolnicama, industrijskim procesima i laboratorijama.

Direktiva stupa na snagu dvadesetog dana od dana njene objave u Službenom listu Europske unije, a slijedom toga  države članice imaju obvezu provesti mjere usklađivanja  s ovom Direktivom.

Prevedi »