Poslodavci i kultura sigurnosti na radu

Created with Sketch.

Poslodavci i kultura sigurnosti na radu

Čvrsto, učinkovito i vidljivo vodstvo poduzeća  ključno je za dobru sigurnost i zdravlje na radnom mjestu a time i  za uspjeh poduzeća.Zaštita zaposlenika od nesreća i oboljenja nije samo pravna i moralna dužnost.

Predanost poslodavca ,razvoj  sustava za upravljanje sigurnošću i zdravljem na radu,praćenje učinkovitosti tih sustava, zainteresiranost i pružanje pozitivnog primjera u svakom trenutku te motiviranje tima i svih zaposlenih  da sudjeluju  u osiguravanju dobre sigurnosti i zdravlja, presudni su za uspjeh.

Neučinkovito ili nepostojeće vodstvo u području sigurnosti i zdravlja na radu može imati za posljedicu nesreće ili čak smrtne slučajeve, kao i loše psihičko i fizičko zdravlje radnika. Može ugroziti ugled poduzeća. Loše vodstvo može zapravo dovesti do znatnih financijskih troškova kao posljedica nečinjenja i propusta.

Zakonom o zaštiti na radu propisano  je da je poslodavac odgovoran za organiziranje i provođenje zaštite na radu, u svim dijelovima organizacije rada i u svim radnim postupcima, neovisno o tome je li u tu svrhu zaposlio jednog ili više stručnjaka zaštite na radu ili je obavljanje poslova zaštite na radu ugovorio s osobom ovlaštenom za obavljanje tihposlova.Prenošenje ovlaštenja za provođenje zaštite na radu ne oslobađa poslodavca odgovornosti.Poslodavac je obvezan utvrditi i obavljati poslove zaštite na radu u skladu s procjenom rizika,stanjem zaštite na radu i brojem radnika. Dakle, razvidno je i potpuno razumljivo da uz sve druge poslove u fokusu djelovanja poslodavca redovito mora biti zdravlje i sigurnost radnika.

Angažiranost svakog poslodavca za osiguranje zaštite zdravlja i sigurnosti radnika  korak je u pravom smjeru. Glavna uprava za zapošljavanje, socijalna pitanja i uključivanje Europske komisije u praktičnim smjernicama namijenjenima poslodavcima između ostalog, naglašava nezaobilaznu ulogu vodstva  u uspostavi i razvoju kulture sigurnosti na radu.

Neovisno da li poslodavac  vodi veliko, srednje ili  mikropoduzeće, smanjenjem nezgoda i bolesti na radu izravno se poboljšavaju poslovni  rezultati. U zdravom i sigurnom radnom okruženju raste motivacija i predanost radnika. Pozitivni rezultati u pogledu zaštite zdravlja i sigurnosti također su odlična preporuka koja može poduzećima  pomoći da privuku nove talente, kupce i ulagače.

Zaštita sigurnosti i zdravlja na radu ne znači samo poštovanje prava i mnogo je više od administrativne zadaće. To je naprosto ključan dio dobrog poslovnog upravljanja, društvene odgovornosti i potvrda Hrvatske kao socijalne države.

Uspjeh poduzeća ponajprije je uspjeh zaposlenika: njihovih vještina, talenata, predanosti i napornog rada. Ulaganje u njihovo osposobljavanje, razvijanje njihovih karijera i skrb o njihovom zdravlju i sigurnosti na radu dio su istog ulaganja.

Poslodavac  i ostalo rukovodeće osoblje u svakom poduzeću treba pretočiti riječi u djela,  pokazujući svojim radnicima da stvarno vjeruju u važnost zdravlja i sigurnosti na radu te da predano rade na provedbi svojih akcijskih planova.

Kultura sigurnosti i zdravlja na radu jedan je od ključnih čimbenika za određivanje učinkovitosti sustava sigurnosti.Navedeno znači smatrati načela i ciljeve zaštite zdravlja i sigurnosti temeljnim vrijednostima poduzeća te ih uključiti u svakodnevne radnje i odluke.Pozitivna kultura sigurnosti podrazumijeva da poslodavac i cjelokupni rukovodeći kadar pruža vjerodostojan primjer ponašanja i vrijednosti koje promiče. Svakodnevni proaktivni nadzor isto je toliko važan koliko i vidljivo opredjeljenje za davanje visokog prioriteta sigurnosti unutar organizacije. Samo po sebi se razumije da poslodavac i njegovi suradnici  sami moraju poštovati sigurnosna pravila.Radnici će promatrati ono što vodstvo radi te će na temelju toga prosuditi koja su ponašanja prihvatljiva, a koja nisu.Osobni utjecaj može  biti posebno jak u malom poduzeću: ako  vlasnik/rukovoditelj i ponekad radi zajedno s radnicima,odluka primjerice o tome hoće li voditelj  nositi zaštitnu opremu,jer će to  snažno utjecati na stavove radnika.Slično tomu, srednji  rukovodeći kadar ili voditelj tima koji ima bliske osobne kontakte s radnicima i uključen je u njihov svakodnevni rad ima velike mogućnosti predvoditi vlastitim primjerom te poticati ispravno ponašanje.

Međutim, od ključne je važnosti i uloga glavnih izvršnih direktora i članova uprave. Radnici će poštovati standarde koje je odredila uprava ovisno o tome koji prioritet poduzeće i viši rukovoditelji daju zdravlju i sigurnosti na radu te u kojoj se mjeri rukovoditelji koriste svojim ovlastima da bi promicali poštovanje politike i pravila o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu.

Nekoliko je  primjera kako rukovoditelji mogu lako i vidljivo pokazati svoju opredjeljenost za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu unutar svojeg poduzeća:

 • Posjetite proizvodni pogon i pohvalite dobre pristupe zdravlju i sigurnosti na radu, a problem neopreznog ponašanja riješite tako što ćete potaknuti promjene i razmotriti uzroke nepoštovanja pravila o zdravlju i sigurnosti na radu. Ti posjeti mogu biti korisni jer prilikom njih zaposlenici imaju mogućnost pokrenuti bilo koje pitanje zdravlja i sigurnosti
 • Redovito prisustvujte sastancima Odbora za zaštitu na radu .
 • Tijekom sastanaka timova pokrenite temu zdravlja i sigurnosti na radu.
 • Aktivno sudjelujte u istraživanjima nesreća, izbjegnutih nesreća, incidenata i oboljenja.
 • O važnosti zdravlja i sigurnosti govorite štp češće, i kad god je moguće.
 • U jednakoj se mjeri usredotočite i na loše i na dobre vijesti o zdravlju i sigurnosti te pritom pohvalite dobro ponašanje i vijesti, a loše vijesti iskoristite kao mogućnost za poboljšanje stanja.
 • Potičite radnike da proaktivno sudjeluju u uspostavljanju strategija, politika i mjera u pogledu sigurnosti i zdravlja na radu.
 • Postavite dugoročne ciljeve u pogledu sigurnosti i zdravlja na radu , mjerite uspješnost vašeg poduzeća u području sigurnosti i zdravlja na radu i odredite stimulativne mjere i nagrade za ostvarene pozitivne rezultate .
 • Neka rukovoditelji, ovlaštenici i izravno nadređeno osoblje budu odgovorni za sigurnost i zdravlje na radu.Vodstvo u području sigurnosti i zdravlja na radu može se učiniti vidljivijim u internim kodeksima ponašanja ili aktima o upravljanju, koji su donijetiu suradnji s radnicima odnosno njihovim predstavnicima.

U svakoj radnoj sredini preporučljivo je pristupiti analizi stanja i donošenju akcijskih planova poboljšanja i unapređivanja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.

U smjernicama EU o zdravlju i sigurnosti na radu ističu  se  i određena pravila za bolje upravljanje:

 1. Prema radnicima postupati s dostojanstvom i poštovanjem,
 2. Slušati i razgovarati s radnicima,biti uključiv, činiti to često,kod rukovoditelja cijeniti i razvijati  sigurnosne i vještine rada s ljudima,
 3. Svako pitanje rješavati žurno,ne dopustiti da se problemi pogoršaju,obavještavati zaposlene  o napretku,
 4. Propisati odgovarajuća interna pravila i redovno ih ažurirati,
 5. Kontinuirano poboljšavati i unapređivati kompetencije u području sigurnosti i zdravlja na radu,posebno na rukovodećoj razini,
 6. Poticati radnike na otvoreni razgovor o svim sigurnosnim pitanjima,
 7. Svako mjesto rada mora biti zdravo i sigurno,
 8. Redovito pratiti i mjeriti rizike kojima su radnici  izloženi, ne reagirati samo na incidente, već preventivno riješavati problem prije nego što se dogodi nezgoda, suzbijajući  rizike na njihovu izvoru,
 9. Svakodnevno provjeravati je li ono što se radi u radnoj sredini na području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu djelotvorno, tj. postižu li se ciljevi ?
 10. Osigurati i primijeniti odgovarajuće vremenske i novčane resurse.

U stvaranju i provedbi učinkovite kulture sigurnosti i zdravlja na radu sudjeluju ne samo poslodavac i rukovoditelji, nego i radnici i njihovi predstavnici jer  svojim znanjem, iskustvom i zalaganjem mogu pridonijeti zdravlju i sigurnosti.Brojne  studije  pokazale su  da su najisplativije one intervencije u području zdravlja i sigurnosti na radu  u koje su uključeni i radnici.Sudjelovanje radnika u zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu jednostavan je dvosmjerni proces u kojemu poslodavci i radnici ,odnosno  predstavnici radnika:

 • obostrano razgovaraju o svim sigurnosnim pitanjima ,
 • obavještavaju se o potencijalnim problemima,
 • traže i razmjenjuju stajališta i informacije,
 • pravodobno raspravljaju o problemima,
 • uzimaju u obzir mišljenja svih,
 • zajednički donose odluke,
 • imaju povjerenja jedni u druge i uzajamno se poštuju.

Spoznaja da radnici  provode pola ili više vremena od ukupnog vremena provedenog u budnom stanju radeći , svatko se treba  zapitati što je potrebno učiniti da se poboljšaju uvjeti na mjestima rada. Odgovornim odnosom prema zaštiti na radu  cilj produljenja radnog vijeka i očuvanja radne sposobnosti kroz cijeli radni vijek radnika  postaje dostižan.

Propisima iz područja rada i zaštite na radu utrvđeno je  da radnici i njihovi predstavnici moraju aktivno sudjelovati s poslodavcem kroz proces  informiranja  ,savjetovanja i suodlučivanja u provedbi svih pitanja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu.

Učinkovita organizacija i provedba  mjera zaštite na radu ,osiguranje odgovarajućih radnih uvjeta za rad na siguran način te  primjeren  odnos i ponašanje  svih dionika u radnoj sredini prema zaštiti života  imaju izravan pozitivan učinak na poslovne rezultate.

Ostvarivanje zajedničkog  cilja ; rad bez ozljeda na radu  nije moguć ukoliko nema  suradnje i  aktivnog doprinosa svih dionika unutar same tvrtke ili ustanove, kao i na sektorskoj i nacionalnoj razini. 

Dugročno kultura zaštite zdravlja i sigurnosti na radu  upućuje na potrebu cjeloživotnog učenja , od najranije životne dobi do završetka radne karijere. U okviru kurikuluma obrazovnih programa u osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju nužno je  osigurati da budući radnici  steknu potrebna znanja, vještine i kompetencije koje će im omogućiti siguran rad i očuvanje radne sposobnosti tijekom cijelog radnog vijeka, a od najranije životne dobi razvijati kulturu sigurnosti.

                                                                                                                                   Vitomir Begović

Prevedi »