Otvoreno javno savjetovanje o Strateškom okviru EU-a za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu 2021.-2027.

Created with Sketch.

Otvoreno javno savjetovanje o Strateškom okviru EU-a za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu 2021.-2027.

Europska komisija otvorila je od 7.prosinca 2020. do 1.ožujka 2021.godine javno savjetovanje o Strateškom okviru EU za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu 2021.-2027.
Pravni temelj ove inicijative je članak 153. stavak 1. točka (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije. To je inicijativa u području poboljšanja radnog okruženja za zaštitu zdravlja i sigurnosti radnika, što je zajednička nadležnost EU-a i država članica.

U okviru javnih savjetovanja različiti dionici i pojedinci mogu izraziti svoja stajališta o različitim aspektima politika EU-a prije nego što Komisija finalizira svoje prijedloge.
Koji su uzroci ("pokretači") problema u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu , i koja je njihova važnost ? Brzi tempo društvenih, tehnoloških ili znanstvenih promjena donio je velike koristi, ali i nove rizike, uključujući one koji proizlaze iz digitalizacije ili upotrebe robota na radnom mjestu dok istodobno ostaju tradicionalni rizici, poput izloženosti opasnim kemikalijama. Izbijanje koronavirusa naglasilo je neke rizike, povezane kako sa samim virusom, tako i s promjenama u načinu obavljanja posla, posebno sa značajnim porastom rada na daljinu i rada od kuće, što pokreće novi skup pitanja o zaštiti na radu koje treba razmotriti. Ispravna i potpuna primjena i provedba postojećih pravila važna je za sprječavanje pojave nezgoda na radu i bolesti povezanih s radom u EU. Poboljšanje opsega i kvalitete usklađenosti s odredbama propisa dugogodišnji je cilj EU i na nacionalnoj razini, a posebno je izazov za mikro i mala poduzeća. Štoviše, ispunjavanje ovog cilja sve je veći izazov s obzirom na svijet rada koji se brzo razvija.Osnovni uzrok mnogih nezgoda je izostanak prevencije i nepridržavanje propisa o zaštiti na radu.Prema nedavnim podacima 23 % svih subjekata u EU-28 ne provodi procjenu rizika, uz značajne razlike između država članica.
Komisija se obvezala osigurati pravo radnika EU-a na visoku razinu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu te na radno okruženje prilagođeno njihovim profesionalnim potrebama, što im pruža mogućnost da produlje svoj radni vijek.
Unatoč značajnom smanjenju nezgoda na radu u EU-u tijekom posljednjih desetljeća radnici u Uniji i dalje postaju žrtve previše nezgoda na radu. U 2017. godini u EU-27 dogodilo se oko 3.300 nesreća sa smrtnim slučajem na radu i oko 3,2 milijuna nesreća sa s najmanje 4 dana odsutnosti s posla.Istodobno, podaci koje je 2017. objavila Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu (EU-OSHA) pokazuju da je u EU-28 ,oko 200. 000 smrtnih slučajeva godišnje povezano s bolestima povezanim s radom.
Ekonomski troškovi povezani s bolestima i nesrećama na radu zajedno čine oko 3,3% BDP-a ili 476 milijardi eura u EU-28 godišnje. Inicijativa za donošenje novog strateškog okvira treba pridonijeti poboljšanju zdravlja i sigurnosti na radu, uključujući sprječavanje nesreća na radu i otklanjanju bolesti povezanih s radom. Inicijativa će također poboljšati produktivnost i pridonijeti sprječavanju nepotrebnih zdravstvenih troškova, poput troškova liječenja ili rehabilitacije, kao i smanjenju javne potrošnje za zdravstvenu zaštitu, čime će se poboljšati održivost sustava socijalne sigurnosti. Navedeno zahtijeva sveobuhvatan i višestruki strateški pristup za rješavanje glavnih izazova koji će se identificirati za ovo desetljeće i osiguravanje da radnici u EU mogu imati koristi od najviših standarda kada je riječ o zdravlju i sigurnosti na radu.
Trenutačni strateški okvir EU-a o zdravlju i sigurnosti na radu završava 2020., a novi će biti donesen 2021. Javno savjetovanje ima dva cilja. Prikupljene informacije i mišljenja upotrijebit će se za ocjenu trenutačnog strateškog okvira EU-a te će poslužiti kao temelj za pripremu i poboljšanje novog okvira za razdoblje 2021. – 2027.
S obzirom na to da je riječ o temi od općeg interesa, u okviru ovog javnog savjetovanja prikupljaju se mišljenja svih zainteresiranih građana i organizacija. Posebno se traže odgovori sljedećih dionika: nacionalna ili regionalna javna tijela aktivna u području sigurnosti i zdravlja na radu (npr. ministarstvo, nacionalni institut za sigurnost i zdravlje na radu, inspektorat rada itd.) ;poslodavci i organizacije poslodavaca (poslovna udruženja, strukovna udruženja itd.);radnici i organizacije radnika (sindikati itd.); druge institucije ili tijela EU-a (organizacije i građani koji imaju interes ili stručnost u području sigurnosti i zdravlja na radu, npr. akademska zajednica, istraživačke institucije, agencije EU-a, stručnjaci za sigurnost i zdravlje na radu, javni i privatni osiguravatelji, nevladine organizacije).
Inicijativa ima za cilj održavanje i poboljšanje visokih standarda zaštite na radu za radnike širom Unije, također u svjetlu novih okolnosti i potrebe za pripremom za nadolazeću novu krizu i prijetnje, smanjenjem nesreća na radu i bolestima povezanim s radom , kao i mobilizacijom država članica i ključnih dionika oko zajedničkih prioriteta kako bi se to postiglo. Cilj je osigurati okvir politika za poboljšanje zaštite zdravlja i sugurnosti na radu na nacionalnoj i na razini EU-a. Poseban će se fokus posvetiti poticanju država članica da usvoje nacionalne strategije koje će se nadovezati na strategiju EU uzimajući u obzir nacionalne posebnosti i nacionalne zakone i prakse.

Ispunjavanjem internetskog upitnika do 1.ožujka 2021. možete pridonijeti ovom javnom savjetovanju. Upitnici su dostupni na nekim ili svim službenim jezicima EU-a. Svoje odgovore možete dostaviti na bilo kojem od službenih jezika EU-a.
Komisija analizira i sažima dobivene prijedloge i informacije. Za neke inicijative sastavljaju se izvješća. Iz njih možete vidjeti kako je vaš prijedlog doprinio doradi inicijative.

Nakon toga, kao dio svog radnog programa za 2021. godinu, "Unije vitalnosti u svijetu krhkosti", Europska komisija iznijet će novi Strateški okvir za zaštitu i sigurnost na radu Europske unije 2021.-2027.

Kriza COVID-19 istaknula je presudnu važnost zdravlja, uključujući zdravlje i sigurnost na radu. Ova se inicijativa nadovezuje na prethodni Strateški okvir EU-a 2014-2020. Cilj mu je održati i poboljšati visoke zdravstvene i sigurnosne standarde za radnike iz EU-a - također u svjetlu novih okolnosti, a pomoći će u pripremi za nove krize i prijetnje. Identificirat će ključne ciljeve i utvrditi strateški okvir za poticanje zemalja EU-a i dionika na zajedničku suradnju na zajedničkim prioritetima.

Radnici u Europskoj uniji imaju pravo na visoku razinu zaštite svog zdravlja i sigurnosti na radu kako je utvrđeno u Europskom stupu socijalnih prava. Snažna socijalna Europa poziva na stalna poboljšanja u pravcu sigurnijeg i zdravijeg rada za sve. Postavljanje novih ažuriranih strateških usmjerenja politika EU-a za razdoblje 2021. - 2027. doprinijet će poboljšanju zdravlja i sigurnosti radnika širom Europe. Te su strateške orijentacije posebno relevantne u ovom novom razdoblju za rješavanje novih rizika, poput onih koji proizlaze iz novog načina rada, novih tehnologija i digitalizacije te pandemije COVID-19 uz tradicionalnije, kao što su izloženost opasnim tvarima i rizik od nesreća na radu. Komunikacija o ovoj važnoj javnoj politici najavljena u Pismu o namjere predsjednice von der Leyen i potvrđena u Programu rada Europske komisije za 2021. (pod naslovom ambicija 3. 'Gospodarstvo koje radi za ljude').
Kao što su rađene prethodne Strategije EU-a za zaštitu na radu očekuje se i da će ovaj novi Strateški okvir pokrenuti usvajanje ili reviziju nacionalnih strategija zaštite na radu koji pomažu poticanju koordiniranog djelovanja država članica, socijalnih partnera i drugih ključnih dionika za promicanje djelovanja na različitim razinama. Komunikacija također odgovara na nedavne zaključke Vijeća EU , mišljenje Savjetodavnog odbora za sigurnost i zdravlje na radu i Višeg odbora inspektora rada.
Usvajanje Strateškog okvira EU-a za zaštitu zdravlja i zdravlja na radu za novo razdoblje pružiti će dodanu vrijednost u ovom području politike na razini EU.Međutim, navedeno zahtjeva i od ključnih dionika u Hrvatskoj novi kreativni,proaktivni i odgovorni pristup u zauzimanju za sigurno i zdravo radno okruženje.

Više informacija o javnom savjetovanju i ispunjavanju upitnika možete saznati na :

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12673-EU-Strategic-Framework-on-Health-and-Safety-at-Work-2021-2027-/public-consultation

Vitomir Begović

Prevedi »