Novi propisi o radu, ozljede i bolesti povezane s radom

Created with Sketch.

Novi propisi o radu, ozljede i bolesti povezane s radom

Na temelju upućenog upita Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje o prijavi i priznavanju ili nepriznavanju ozljede na radu u slučaju sklopljenog ugovora o radu na izdvojenom mjestu rada (rad od kuće) i kod ugovora o radu na daljinu, odnosno koje su u tim slučajevima obveze radnika, a koje poslodavca te što je potrebno za dokumentiranje ozljede na radu, dobili smo odgovor, u kojem se ukazuje na odgovarajuće propise i postupanje, ali i određene praznine. Navedeni upit posebno je značajan kod rada na daljinu budući da u tom slučaju poslodavac i radnik ugovaraju pravo radnika da samostalno određuje gdje će taj rad obavljati, što može biti promjenjivo i ovisiti o volji radnika.

Odredbom članka 41. stavka 4. Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne  bolesti (N.N., br. 75/14. do 2/22. u daljnjem tekstu: Pravilnik), definirana je potrebna dokumentacija za utvrđivanje i priznavanje ozljede na radu na izdvojenom mjestu rada, a koje je kao takvo definirano i propisima iz područja zaštite na radu.

Navedenim člankom propisuje se da ako je nastanak ozljede na radu ili bolesti vezan uz proces rada na izdvojenom mjestu rada u smislu propisa o radu i zaštiti na radu uz prijavu i dokumentaciju (medicinska i druga dokumentacija kojom se može dokazati  da je nastanak ozljede na radu odnosno bolesti i mjesto nastanka ozljede odnosno bolesti uzročno-posljedično povezan s obvezom i procesom rada, odnosno obavljanja djelatnosti) prilaže se obvezno i ugovor o radu kojim se u skladu s propisima o radu, dokazuje status radnika na izdvojenom mjestu rada, potvrda poslodavca s evidencijom o radnom vremenu te zapisnik o inspekcijskom nadzoru nadležnog tijela, ako je nadzor obavljen ili drugi dokaz kojim se mogu utvrditi uvjeti rada na izdvojenom mjestu rada koji su uređeni propisima o radu i zaštiti na radu (primjerice zapisnik o provedenom unutarnjem nadzoru, izvješće o provedbi mjera zaštite na radu na izdvojenom mjestu rada i sl.).

U odnosu na novine koje donosi Zakon o radu (N.N., br. 93/14., 127/17., 98/19. i 151/22.) povezano s radom na daljinu, budući da isti još uvijek nije definiran  propisima kojima se regulira zaštita na radu, HZZO ne može precizirati potrebnu dokumentaciju za utvrđivanje i priznavanje ozljede na radu osim one koja je utvrđena Zakonom o radu. Istim se propisuje da se u slučaju rada na daljinu sklapa ugovor u pisanom obliku kao i da je poslodavac radniku koji radi na daljinu dužan osigurati zaštitu privatnosti i potrebne pisane upute u vezi sa zaštitom zdravlja na radu i sigurnosti na radu, a koje Zakon o zaštiti na radu (N.N., br. 71/14., 118/14., 154/14., 94/18. i 96/18.) ne propisuje.

U iščekivanju takvih izmjena, HZZO će pojedinačno svaki upravni predmet za utvrđivanje i priznavanje ozljede na radu rješavati u skladu s odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (N.N., br. 80/13., 137/13. i 98/19.), Zakona o općem upravnom postupku (N.N., br. 47/09. i 110/21.), Zakona o radu, Zakona  o zaštiti na radu i Pravilnika.

I ovom prilikom postavlja se pitanje zašto učestalo izostaje suradnja i cjelovito reguliranje povezane materije, kako bi se otklonile nedoumice, nesnalaženja ili pogrešno postupanje?

O sklapanju ugovora o radu, mjerama  sigurnosti i zaštite zdravlja na radu, načinu utvrđivanja sigurnosnih uvjeta i pisanim uputama za rad na daljinu, konkretne primjere pružili smo na seminaru „Radni odnos i zaštita na radu“, koji je održan u organizaciji znanstveno-stručnog časopisa „Sigurnost“ te časopisa „Radno pravo“.

Na kraju možemo konstatirati da se nadamo da će resori zdravstva i rada žurno uskladiti predmetnu problematiku, kako bi u konačnici poslodavci i radnici, prilikom sklapanja ugovora o radu na daljinu, imali na raspolaganju sve relevantne i važne informacije. 

                                                                                                              Vitomir Begović

Prevedi »